COVID-19. Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie pracodawców przyznane przez starostę.

dodano: 02.04.2020

W tarczy antykryzysowej przewidziano również możliwość dodatkowego dofinansowania przedsiębiorców – pracodawców poprzez zawarcie przez pracodawcę umowy z właściwym starostą o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, w tym także osób świadczących usługi na postawie umowy zlecenie.

 

Komu przysługuje dofinansowanie ze starostwa?

 

Dofinansowanie od starosty przysługuje:

 

  • mikroprzedsiębiorcom, tj. zatrudniającym mniej niż 10 pracowników,
  • małym przedsiębiorcom, tj. zatrudniającym w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat średniorocznie mniej niż 50  pracownikóworaz osiągającym roczny obrót netto nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro,
  • średnim przedsiębiorcom, tj. zatrudniającym w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat średniorocznie mniej niż 250 pracownikóworaz osiągającym roczny obrót netto  nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 43 mln euro.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

 

Dofinansowanie przysługuje pracodawcom w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30 % w ujęciu ilościowym lub wartościowym w okresie co najmniej dwóch miesięcy w bieżącym roku w porównaniu do dwóch analogicznych miesięcy w roku 2019 r.

 

Pracodawca, korzystający z dofinansowania ma obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotów i wynosi od 50 % w (w przypadku spadku obrotów o 30 %)  do 90 % (przy spadku o co najmniej 80 %) wynagrodzenia pracowników na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

Gdzie składać wniosek?

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez powiatowego dyrektora urzędu pracy.

 

Co powinien zawierać wniosek?

 

Wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego powinien zawierać oświadczenie o:

 

  • wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, w związku z COVID – 19, ze wskazaniem wysokości spadku;
  • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy w rozumieniu Prawa upadłościowego;
  • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
  • posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;
  • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
  • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
  • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- -kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dofinansowanie udzielone przez starostę na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorą stanowi kolejne z rozwiązań, mające na celu zmniejszenie kryzysu gospodarczego w wyniku pandemii koronawirusa.

 

Z uwagi na to, że zbliżający się globalny kryzys gospodarczy najbardziej odczują zapewne małe i średnie przedsiębiorstwa, wiele rozwiązań jest dedykowanych właśnie tym podmiotom. Jednym z nich jest dofinansowanie kosztów pracowniczych, obejmujących wynagrodzenia. Proponowane rozwiązanie może stanowić wymierną pomoc, odciążając w dużym stopniu pracodawcę od kosztów ponoszonych z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracowników.

 

Grzegorz Górecki, wspólnik, adwokat

Magdalena Smędzik, aplikant adwokacki