Prawne aspekty epidemii koronawirusa.
Analizy, porady, przewodnik po tarczy antykryzysowej.

Dochodzenie odszkodowania w postępowaniu karnym z tytułu zarażenia Covid-19.

W dniu 4 marca 2020 roku u pierwszego w Polsce pacjenta (tzw. „pacjenta zero”), wykryto obecność wirusa SARS-CoV-2. W pierwszy weekend czerwca wirusa zdiagnozowano już u niemal 1200 osób. Na razie krzywa zachorowań stale rośnie, jednak po ustaniu stanu epidemii wśród osób poszkodowanych i ich rodzin zapewne pojawią się pytania od kogo i na jakiej podstawie mogą dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. dodano: 22.06.2020 więcej

Telepraca – obowiązki pracodawcy i pracownika.

Przez ostatnich kilka tygodni spora część pracowników wykonywała swoje obowiązki w domach. Doświadczenie to pokazało, że w wielu przypadkach pozostawanie przez pracowników w biurze nie jest niezbędnym, by ci wykonywali należycie swoje obowiązki, a może przyczynić się do ograniczenia kosztów pracodawcy. W niniejszym tekście opisujemy najważniejsze obowiązki pracodawcy i pracownika w sytuacji wykonywania pracowniczych obowiązków w formie telepracy. dodano: 02.06.2020 więcej

Wykorzystanie ePUAP w codziennym życiu.

Wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii i związane z tym ograniczenia w działalności urzędów wpłynęły na podjęcie przez wiele osób decyzji o założeniu profilu na ePUAP. ePUAP to elektroniczna platforma usług administracji publicznej, dzięki której obywatele mogą komunikować się z urzędami i załatwiać wiele spraw. Platforma ta intensywnie się rozwija, a wejście w życie rozwiązań proponowanych w tarczach antykryzysowych poszerzyło kategorie spraw, które można załatwić za pośrednictwem ePUAP. dodano: 28.05.2020 więcej

Regulaminy dla e-commerce.

Epidemia i stanowiące jej następstwo ograniczenia w życiu codziennym, w tym w szczególności zamknięcie sklepów, sprawiły, że sporo osób częściej robi zakupy za pośrednictwem Internetu. Wielu przedsiębiorców uniknęło upadłości dzięki oferowaniu swoich produktów w formie e-commerce. Doświadczenia epidemiczne ukazały, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie się na przeniesienie działalności do sklepów internetowych. dodano: 27.05.2020 więcej

Tarcza 3.0. Zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Projekt tarczy antykryzysowej 3.0 zakłada wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, by powrót do „normalności” był możliwy i równocześnie bezpieczny. Poszerzone zostały również uprawnienia notariuszy. Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany. dodano: 25.05.2020 więcej

Sejm przyjął finalny projekt tarczy antykryzysowej (3.0).

Tarcza antykryzysowa 3.0 weszła w życie, przyjęto 47 z 87 poprawek zarekomendowanych przez Senat. W przedmiotowym tekście przedstawiamy zmiany w finalnym projekcie ustawy. dodano: 22.05.2020 więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W następstwie epidemii i wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji publicznych, wielu rodziców zmuszonych jest przynajmniej częściowo porzucić pracę, by opiekować się dziećmi. Aby zadbać o ich bezpieczeństwo finansowe, tzw. tarcze antykryzysowe rozszerzają instytucję zasiłku opiekuńczego. dodano: 21.05.2020 więcej

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla lokali gastronomicznych.

18. maja zostały otwarte restauracje, bary i inne lokale gastronomiczne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom tych lokali, wydano wytyczne, do których muszą stosować się osoby prowadzące lokale. Niniejszy tekst ma na celu zwięzłe przedstawienie tych wytycznych. dodano: 20.05.2020 więcej

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla gabinetów fryzjerskich i kosmetycznych.

18. maja zostały po dwumiesięcznej przerwie otwarte gabinety kosmetyczne i fryzjerskie. Nie będą one jednak działać tak, jak w okresie przed epidemią. Osoby prowadzące takie salony będą musiały stosować się do wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W przedmiotowym tekście przedstawimy pokrótce najważniejsze zasady funkcjonowania gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich. dodano: 19.05.2020 więcej

Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków jako przesłanka odstąpienia od umowy między przedsiębiorcami.

Ogólnoświatowa pandemia i kryzys gospodarczy z pewnością nie sprzyjają terminowemu i prawidłowemu wykonywaniu umów zawartych między przedsiębiorcami. Warto zatem wykorzystać to doświadczenie i zabezpieczyć się na przyszłość poprzez zawarcie w kolejnej podpisywanej umowie prawa odstąpienia od niej na wypadek zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jej wykonanie przez którąkolwiek ze stron. dodano: 18.05.2020 więcej

Klauzula MAC w umowach między przedsiębiorcami.

Aktualna sytuacja gospodarcza stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorców, ponieważ uniemożliwia realizację zaplanowanych w okresie przed epidemią transakcji, w tym tych polegających na przejęciu lub połączeniu się podmiotów gospodarczych. Rozwiązaniem może być skorzystanie z klauzuli tzw. istotnej niekorzystnej zmiany (ang. Material Adverse Change – MAC). dodano: 15.05.2020 więcej

Przygotowanie się na zdarzenia podobne do epidemii w umowach zawieranych na przyszłość.

Wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii, ograniczeń w poruszaniu się i prowadzeniu oznaczonych rodzajów działalności gospodarczej, przełożyło się na brak możliwości realizacji umów zawartych w okresie przed epidemią, jak też pokazało, że wielu przedsiębiorców nie zawarło w swoich umowach postanowień pozwalających na wybrnięcie z aktualnej sytuacji. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób przygotować się na epidemię i podobne zdarzenia, by polubownie rozwiązać spory wynikłe na tle umowy. Odpowiedzią może być wprowadzenie do umowy klauzul siły wyższej oraz nadzwyczajnej zmiany stosunków. dodano: 14.05.2020 więcej

Możliwość obniżenia alimentów z powodu pandemii.

W następstwie pandemii COVID-19 dochody wielu osób zmniejszyły się. Spora część pracowników straciła pracę, a osoby prowadzące działalność gospodarczą zmuszone były ją zawiesić lub znacznie ograniczyć jej rozmiary. Konsekwencją powyższego jest brak możliwości regulowania przez wiele osób swoich zobowiązań pieniężnych, w tym alimentów. W niniejszym artykule wyjaśniamy czy z powodu epidemii koronawirusa można domagać się obniżenia alimentów. dodano: 13.05.2020 więcej

Czy problemy małżeńskie w czasie kwarantanny uzasadniają orzeczenie rozwodu?

Wywołana pandemią COVID-19 konieczność nieustannego przebywania w domu, wespół z utratą bezpieczeństwa finansowego przez wiele gospodarstw domowych, może prowadzić do osłabienia więzi małżeńskich. Mimo że na horyzoncie nie widać końca pandemii, wiele osób już teraz prognozuje zwiększenie się liczby rozwodów. Pojawia się zatem pytanie czy emocje związane z pandemią mogą stanowić wystarczającą przyczynę orzeczenia rozwodu. dodano: 12.05.2020 więcej

Niewykonanie umowy wzajemnej – rozwiązania ustawowe.

Wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii, jak też stanowiący jej następstwo kryzys gospodarczy, z pewnością przełoży się na niemożliwość realizacji umów zawartych w okresie przed pandemią. Niewykonanie umowy wzajemnej nie musi jednak łączyć się z negatywnymi konsekwencjami. dodano: 11.05.2020 więcej

Upadłość pracodawcy a wypłata zaległych wynagrodzeń.

Mimo wdrożenia różnych form pomocy dla przedsiębiorców, przewidzianych w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych, zastój gospodarczy spowodowany ogólnoświatową pandemią koronawirusa może skutkować upadłością wielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników. dodano: 08.05.2020 więcej

COVID-19. Tarcza antykryzysowa 3.0. Ograniczenia egzekucji komorniczej.

Nowelizacja tzw. tarczy antykryzysowej, aktualnie oczekująca na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej, przewiduje zmiany wielu obowiązujących przepisów, w tym tych dotyczących prowadzenia egzekucji komorniczych. dodano: 07.05.2020 więcej

Możliwość renegocjacji warunków umowy z uwagi na epidemię COVID-19.

Epidemia COVID-19 i wprowadzone w jej następstwie ograniczenia w życiu codziennym nie pozostają bez wpływu na możliwość terminowego i prawidłowego wywiązywania się z umów zawartych w okresie przed pojawieniem się wirusa. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie musi jednak łączyć się z negatywnymi konsekwencjami, jako że aktualna sytuacja gospodarcza jest sytuacją nadzwyczajną. dodano: 06.05.2020 więcej

Tarcza antykryzysowa. Możliwość korzystania z proponowanych rozwiązań przez spółki cywilne.

Ustawa z dnia 16. kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 precyzuje, że z rozwiązań zawartych w tzw. tarczy kryzysowej mogą korzystać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. dodano: 05.05.2020 więcej

Bezpieczny powrót do pracy w gabinecie fryzjerskim lub kosmetycznym.

W ciągu kilku najbliższych dni najpewniej zostanie wznowiona działalność salonów kosmetycznych i fryzjerskich, a wielu lekarzy zdecyduje się powrócić do pracy w pełnym wymiarze. Równocześnie zostanie utrzymany obowiązek zachowania dystansu społecznego oraz zasłaniania ust i twarzy w przestrzeni publicznej. Wraz ze wznowieniem działalności salonów masażu, gabinetów lekarskich, kosmetycznych i fryzjerskich, wiele osób zwraca się do kancelarii z pytaniem, w jaki sposób prowadzić taką działalność, aby ustrzec się przed roszczeniami klientów z tytułu zarażenia koronawirusem. dodano: 04.05.2020 więcej

Projekt nowelizacji tarczy antykryzysowej – najważniejsze zmiany.

28. kwietnia 2020 r. do Sejmu trafił projekt ustawy nowelizującej tarczę antykryzysową. Projekt zawiera wiele zmian, poniżej przedstawiamy te najważniejsze. dodano: 30.04.2020 więcej

Brak odsetek za zwłokę w zapłacie podatku dochodowego.

23. kwietnia 2020 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19. Rozporządzenie jest jednym z instrumentów wdrażających rozwiązania proponowane w tzw. tarczy antykryzysowej. dodano: 29.04.2020 więcej

Pandemia COVID-19 a obowiązek zapłaty rat leasingowych.

Powszechną praktyką – zarówno wśród przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej – jest zawieranie umów leasingu pojazdów osobowych i ciężarowych. W związku z epidemią koronawirusa, wielu przedsiębiorców zmuszonych było ograniczyć lub zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą, a sytuacja finansowa znacznej części gospodarstw domowych pogorszyła się, co nie pozostaje bez wpływu na możliwość terminowego uiszczania rat leasingowych. dodano: 28.04.2020 więcej

Tarcza antykryzysowa. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.

18. kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która znowelizowała tzw. tarczę antykryzysową. Zmiany dotyczą m. in. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, od 18. kwietnia 2020 r. pożyczkę taką mogą uzyskać również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnieni). dodano: 27.04.2020 więcej

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jako działanie mające na celu obronę przed skutkami pandemii COVID-19.

W dobie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 wiele przedsiębiorstw może borykać się z zagrożeniem niewypłacalnością. Jeżeli zaistnieje ryzyko niewypłacalności, możliwym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. dodano: 24.04.2020 więcej

Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego jako działanie mające na celu obronę przed skutkami pandemii COVID-19.

Kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 może doprowadzić do niewypłacalności nawet największych przedsiębiorców. Polskie prawo nakłada na niewypłacalnego przedsiębiorcę obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. Niedochowanie tego obowiązku ma daleko idące skutki, włącznie z osobistą odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania niewypłacalnych spółek. dodano: 23.04.2020 więcej

Pandemia COVID-19 a zwolnienia grupowe

Następstwem pandemii COVID-19 jest lub może być w przyszłości utrata płynności finansowej przez wielu pracodawców. Niemający środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej w dotychczasowym wymiarze pracodawcy mogą być zmuszeni do likwidacji znacznej liczby stanowisk pracy. dodano: 22.04.2020 więcej

Pandemia COVID-19 a kredyty we frankach szwajcarskich

Jednym z wielu skutków epidemii koronawirusa jest osłabienie się kursu złotego, a w konsekwencji wzrost kursu franka szwajcarskiego (w dacie publikacji tego artykułu wynosi on 4,31 zł). Osoby posiadające kredyty frankowe, borykające się – jak większość społeczeństwa – z problemami finansowymi, muszą dodatkowo zmierzyć się ze wzrostem swego zobowiązania względem banku. dodano: 21.04.2020 więcej

COVID-19. Tarcza antykryzysowa. Porozumienie z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników w sprawie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek obrotów w następstwie pandemii COVID-19 może ubiegać się o dofinansowanie do pensji pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest wprowadzenie w zakładzie pracy przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, poprzez zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników. dodano: 20.04.2020 więcej

COVID-19. Tarcza antykryzysowa. COVID-19 a bieg terminu przedawnienia roszczeń w sprawach cywilnych.

Pandemia COVID-19 oraz stanowiące jej następstwo ograniczenia w życiu codziennym i zawodowym obywateli przekładają się także na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzone zostały zatem rozwiązania mające na celu zapewnienie prawidłowego toku postępowań sądowych. dodano: 17.04.2020 więcej

Żądanie obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego przed sądem z uwagi na COVID-19. Zwolnienie z obowiązku zapłaty na podstawie umowy.

W braku zgody wynajmującego na zmianę umowy w zakresie wysokości czynszu najmu, jeżeli zła sytuacja finansowa najemcy spowodowana pandemią nie pozwala na zapłatę czynszu w umówionej wysokości, najemcy przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem. dodano: 16.04.2020 więcej

Pandemia COVID-19 a obowiązek zapłaty czynszu z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Następstwem wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, jest pogorszenie się sytuacji finansowej wielu osób, z których część mieszka w wynajmowanych lokalach. dodano: 15.04.2020 więcej

Pandemia COVID-19 a obowiązek zapłaty czynszu z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, wielu przedsiębiorców zostało zmuszonych do zamknięcia sklepów, restauracji i innych punktów usługowych. dodano: 14.04.2020 więcej

Nowelizacja tarczy antykryzysowej – najważniejsze zmiany.

Sejm przyjął poprawki do tarczy antykryzysowej w nocy z 8 na 9 kwietnia 2020 r. Projekt trafi teraz do Senatu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany. dodano: 11.04.2020 więcej

COVID-19. Tarcza antykryzysowa. Komu przysługuje zwolnienie ze składek ZUS?

Tarcza antykryzysowa przewiduje zwolnienie z opłacania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych na okres trzech miesięcy: marzec, kwiecień i maj 2020 r. dodano: 08.04.2020 więcej

COVID-19. Tarcza antykryzysowa. Jak uzyskać dopłaty do pensji?

Ustawa tzw. tarcza antykryzysowa wprowadza możliwość uzyskania przez pracodawcę dofinansowania  do pensji pracowników. dodano: 03.04.2020 więcej

COVID-19. Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie pracodawców przyznane przez starostę.

W tarczy antykryzysowej przewidziano również możliwość dodatkowego dofinansowania przedsiębiorców – pracodawców... dodano: 02.04.2020 więcej

COVID-19. Tarcza antykryzysowa. Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r., zwana tarczą antykryzysową, w związku z kryzysem gospodarczym, spowodowanym pandemią koronawirusa... dodano: 02.04.2020 więcej

Czy epidemia zwalnia członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki we właściwym czasie?

Zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego dłużnik obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia... dodano: 02.04.2020 więcej

Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy w związku z epidemią koronawirusa?

Zagrożenie spowodowane rozprzestrzeniającym się wirusem jest źródłem wielu problemów, zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników... dodano: 02.04.2020 więcej

Możliwość dochodzenia zwrotu kosztów wakacji odwołanych z powodu pandemii koronawirusa.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z biurem podróży lub jej rozwiązania ze względu na epidemię, podróżnemu przysługuje zwrot wpłaconych dotychczas z tytułu umowy kwot. dodano: 02.04.2020 więcej

Zwrot kosztów odwołanej rezerwacji biletu lotniczego z powodu pandemii.

W związku z odwołaniem lotu z powodu pandemii pasażerowi przysługuje zwrot ceny zakupionych biletów lub zmiana planu podróży. dodano: 02.04.2020 więcej

Koronawirus a urlop bezpłatny – konsekwencje dla pracodawcy i pracownika.

Czy okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze? dodano: 02.04.2020 więcej

Czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu pandemii koronawirusa?

Przyczyną, wskazaną jako powód wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony nie może być pandemia koronawirusa. dodano: 02.04.2020 więcej