Możliwość dochodzenia zwrotu kosztów wakacji odwołanych z powodu pandemii koronawirusa.

dodano: 02.04.2020

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej  z biurem podróży lub jej rozwiązania ze względu na epidemię, podróżnemu przysługuje zwrot wpłaconych dotychczas z tytułu umowy kwot.

 

Czy biuro podróży może żądać dodatkowej odpłaty z uwagi na odstąpienie od umowy?

 

Jeżeli odstąpienie od umowy spowodowane jest panującą pandemią koronawirusa, biuro podróży nie jest uprawnione do żądania jakichkolwiek opłat z tytułu odstąpienia od umowy.

 

Czy podróżnemu przysługuje odszkodowanie?

 

Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

 

Wielu z nas planuje coroczne urlopy wakacyjne z dużym wyprzedzeniem, w związku z czym jeszcze przed pojawieniem się wirusa COVID-19 zawarliśmy umowy z biurem podróży, przedmiotem których były zagraniczne wyjazdy wakacyjne. Z powodu ogólnoświatowej pandemii koronawirusa podróżowanie stało się praktycznie niemożliwe.

 

Powstaje zatem pytanie, jakie uprawnienia przysługują podróżnemu, który z powodu pandemii odstąpi od umowy zawartej z biurem podróży?

 

Powyższą kwestię reguluje Ustawa  z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

Zgodnie z regulacjami ustawowymi, a dokładnie art. 47 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 2 ww. Ustawy podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

 

Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia jeżeli  nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 

Wprowadzony w państwie lub na terenie danego regionu, do którego mielibyśmy się udać stan epidemii wirusa COVID-19 pozwala uznać, że mamy do czynienia z nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, stanowiącymi podstawę rezygnacji przez podróżnego z imprezy na podstawie przywołanych powyżej regulacji.

 

W takim przypadku podróżny jest uprawniony do żądania zwrotu wszystkich wpłat dokonanych z tytułu umowy.

 

Niezależnie jednak od regulacji ustawowych, w każdym przypadku należy w sposób bardzo staranny zapoznać się z treścią umowy, którą zawarliśmy z biurem podróży. Może ona bowiem przewidywać inne rozwiązania od tych, zawartych w ustawie.

 

Należy także zwrócić uwagę, że przywołane regulacje ustawowe nie mają zastosowania do pojedynczych usług turystycznych, takich jak np. rezerwacje hotelowe. W przypadku, w którym samodzielnie organizujemy wyjazd, rezerwując nocleg w hotelu, nasze uprawnienia do zwrotu kosztów będą uzależnione od treści umowy zawartej z podmiotem, prowadzącym hotel (w tym Ogólnych Warunków Umowy lub Regulaminu hotelu bądź portalu, za pośrednictwem którego dokonaliśmy rezerwacji).

 

Grzegorz Górecki, wspólnik, adwokat

Magdalena Smędzik, aplikant adwokacki