klient biznesowy

 • sporządzanie, analiza, negocjacje umów w obrocie gospodarczym
 • występowanie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i ochrony konkurencji
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa korporacyjnego
 • sporządzanie audytów prawnych przedsiębiorstw
 • ochrona dóbr osobistych firm, w szczególności ochrona dobrego imienia przedsiębiorstw w sieci Internet i w innych środkach masowego przekazu
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • podatkowa obsługa transakcji i umów handlowych
 • reprezentacja klientów przed organami krajowej administracji skarbowej i sądami administracyjnymi
 • sporządzanie odwołań od rozstrzygnięć organów podatkowych i sądów
 • reprezentacja w toku kontroli podatkowych
 • przeprowadzanie audytów podatkowych
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
 • sporządzanie wszelkich umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, umów u zakazie konkurencji, porozumień itp.
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych
 • reprezentowanie pracodawców w relacjach z organizacjami związkowymi i w sporach sądowych z pracownikami
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i przejęć zakładów pracy
 • doradztwo prawne przy zawieraniu, rejestrowaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek prawa handlowego
 • doradztwo przy transakcjach zbycia, nabycia, łączenia spółek
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych
 • reprezentacja w sprawach o prawa udziałowe w spółkach
 • sporządzanie i analiza dokumentacji związanej z działalnością organów spółek prawa handlowego, w tym kompleksowa reprezentacja na zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy
 • reprezentacja naszych klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i  Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego i konsumenckiego
 • redagowanie umów, regulaminów i innych dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konkurencji i konsumentów.

Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania firm w obrocie prawnym, w szczególności dotyczących dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców, negocjacji warunków umownych w relacjach z innymi podmiotami, poprawnego prowadzenia dokumentacji wewnętrznej, odpowiedzialności osób wchodzących w skład organów spółek, stosunków prawnych z pracownikami

 • przeprowadzanie kompleksowych audytów przetwarzania danych osobowych
 • tworzenie mechanizmów compliance w zakresie przetwarzania daNych osobowych dopasowanych do profilu oraz skali działalności przedsiębiorcy
 • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych

branże

IT i nowe technologie
Prowadzimy kompleksową obsługę firm i klientów indywidualnych zajmujących się programowaniem i dystrybucją oprogramowania. Reprezentujemy zarówno wykonawców jak i zamawiających w związku z nabywaniem, zbywaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych. Posiadamy unikalne doświadczenie w redagowaniu i egzekwowaniu klauzul umownych dotyczących odpowiedzialności za wady oprogramowania i naruszenie praw autorskich do programów. Reprezentujemy zamawiających, wykonawców, podwykonawców, autorów programów w sporach sądowych i negocjacjach z podmiotami polskimi i zagranicznymi.

Budownictwo i nieruchomości
Posiadamy doświadczenie w kompleksowym doradztwie i reprezentacji w toku procesu budowlanego. Stosujemy w swej pracy, poza przepisami ustawowymi, także normy budowlane występujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Redagujemy umowy inwestycyjne, umowy zbycia i nabycia nieruchomości. Reprezentujemy w sporach oraz w negocjacjach interesy inwestorów, architektów, wykonawców, podwykonawców, zbywców i nabywców nieruchomości. Prowadzimy obsługę przedsięwzięć mieszkalnych a także infrastrukturalnych.
Doradzamy w transakcjach dotyczących nieruchomości, przeprowadzając kompleksowe audyty prawne.
Zajmujemy się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych, których łączna liczba członków wynosi kilka tysięcy. W tym zakresie między innymi występujemy w imieniu wspólnot z roszczeniami w stosunku do deweloperów o usunięcie wad nieruchomości lub o zapłatę odszkodowania. Współpracujemy przy tym z uznanymi rzeczoznawcami z zakresu budownictwa i wyceny nieruchomości.

Finanse, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia
Reprezentujemy klientów, dystrybutorów oraz firmy inwestycyjne z szeroko pojętego sektora finansowego. Posiadamy doświadczenie w postępowaniach przed UOKiK oraz KNF. Udzielamy pomocy prawnej w zakresie sporów związanych z nabywaniem, zbywaniem i prowadzeniem instrumentów inwestycyjnych takich jak lokaty (w tym tzw. polisolokaty), ubezpieczenia, jednostki funduszy inwestycyjnych, obligacje, akcje, opcje. Przygotowujemy kompleksowe wdrożenia mechanizmów compliance dla wszelkich podmiotów rynku finansowego. Wdrażamy odpowiednie procedury ochrony danych osobowych i ochrony konkurencji. Weryfikujemy dokumentację pod kątem klauzul abuzywnych. Redagujemy umowy agencyjne, o pośrednictwo i dystrybucyjne.

Prowadzimy pomoc prawną dla kredytobiorców w sporach z bankami, w szczególności w zakresie roszczeń wynikających z umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej.

E-commerce
Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorstw zajmujących się działalnością w sieci Internet. Udzielamy pomocy prawnej w takich aspektach jak regulaminy, ochrona danych osobowych, realizacja roszczeń w procesach sądowych. Do naszych klientów należą wiodące polskie sklepy internetowe.

Media, reklama, PR, modeling
Udzielamy pomocy prawnej podmiotom z branży szeroko pojętych mediów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów dotyczących praw autorskich, prowadzenia sporów sądowych o prawa autorskie, ochrony dóbr osobistych, ochrony prawa do wizerunku. Doradzamy w zakresie dopuszczalnych form reklamy określonych produktów. Udzielamy pomocy prawnej agencjom PR, reklamowym, modelingowym w zakresie bieżącej działalności, a także na potrzeby konkretnych sporów sądowych lub pozasądowych.

Produkcja
Doradzamy we wszelkich aspektach działalności produkcyjnej, w tym w bieżącej działalności firmy, w relacjach z kontrahentami i klientami oraz w sporach sądowych lub pozasądowych. Naszymi klientami są firmy wytwórcze z branży chemicznej, budowlanej, tekstylnej, motoryzacyjnej, żywnościowej, metalurgicznej, meblarskiej, tytoniowej.

Handel, dystrybucja
Posiadamy doświadczenie w pomocy prawnej dla podmiotów zajmujących się handlem krajowym oraz międzynarodowym w wielu branżach. Reprezentujemy interesy naszych klientów w relacjach z kontrahentami, w sporach sądowych i pozasądowych oraz w negocjacjach. Posiadamy bogate doświadczenie w opiniowaniu, redagowaniu i egzekwowaniu umów handlowych zarówno na terenie Polski jak, i poza granicami kraju.

Usługi dla przemysłu, logistyka
Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm zajmujących się usługami inżynieryjnymi, logistycznymi, instalacyjnymi, magazynowymi, serwisowymi, relokacyjnymi pozwoliło nam na wypracowanie unikalnego prawniczego know-how obsługi prawnej przedsiębiorstw tego sektora. Bierzemy odpowiedzialność za wszelkie prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa, począwszy od bieżącej działalności, przez spory z kontrahentami, a skończywszy na najbardziej skomplikowanych kontraktach realizowanych z globalnymi firmami na całym świecie.

Startupy
Posiadamy specjalną ofertę dla przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi inicjatywami. Pierwsze tego typu, pionierskie w skali kraju projekty realizowaliśmy już w 2006 r. Pomagamy startupom w założeniu działalności, redakcji umów i dokumentacji wewnątrzfirmowej. Szczególny nacisk kładziemy na prawa własności intelektualnej i bezpieczeństwo naszych klientów w relacjach z kontrahentami.

Sektor publiczny
Doradzamy podmiotom z sektora publicznego takim jak organy jednostek samorządu terytorialnego, instytucje administracji państwowej, szpitale, szkoły i uczelnie wyższe. Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych i pozasądowych, negocjujemy umowy i doradzamy w redagowaniu dokumentów wewnętrznych.

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna