regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Definicje

a) Usługodawca – Daniel Bieszczad oraz Grzegorz Górecki, działający jako wspólnicy spółki cywilnej Bieszczad Górecki Adwokaci spółka cywilna, ul. Rakowicka 8/3, 31-511 Kraków, NIP: 6751506884 , REGON: 123198981, mail: biuro@bgka.pl, telefon: 12 222 52 04.

Dane wspólników:

Daniel Bieszczad, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Daniel Bieszczad, Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 8/3, 31-511 Kraków, NIP: 8722304133, REGON: 121390941,

Grzegorz Górecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adw. Grzegorz Górecki – Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 8/3, 31-511 Kraków, NIP: 9452025256, REGON: 121412832

b) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu www.bgka.pl.

c) Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika. W ramach funkcjonalności strony www.bgka.pl, usługami świadczonymi drogą elektroniczną jest udostępnienie:

2.  Usługi świadczone drogą elektroniczną

A. Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy dostępny jest na stronie głównej www.bgka.pl.

Umożliwia on kontakt pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą poprzez kontakt zwrotny za pomocą połączenia telefonicznego lub adresu e-mail  – w zależności od zakresu danych podanych przez Użytkownika (odpowiedź na zadane pytanie lub zgłoszenie, kontakt na prośbę Użytkownika). Do skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

B. Udostępnianie strony www

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości strony www.bgka.pl oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego.

C. Porady online

Usługodawca umożliwia nawiązanie kontaktu w celu zrealizowania porady w formie online, a następnie skorzystanie z tego typu porady.

Usługa ta polega na kontakcie zwrotnym pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, po uprzednim wprowadzeniu przez Użytkownika danych do formularza dostępnego na podstronie www.bgka.pl/porady-online

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Udostępnienie strony www – umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości strony internetowej, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika.

2. Formularz kontaktowy – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez przedstawiciela Usługodawcy.

3. Porada online – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po zakończeniu udzielania porady w wybranej przez Użytkownika formie albo po wyrażeniu braku akceptacji dla przedstawionej przez Usługodawcę warunków.

4. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Reklamację złożyć można:

– pisemnie, poprzez złożenie pisma osobiście w siedzibie Usługodawcy (tj. ul. Rakowicka 8/3, 31-511 Kraków) lub listownie na w/w adres,

– elektronicznie – drogą mailową, poprzez wysłanie stosownego komunikatu na adres: biuro@bgka.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji oraz dane kontaktowe.

4. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w w/w terminie, Usługodawca niezwłocznie powiadomi reklamującego o tej okoliczności, przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. Zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się okoliczności wynikające ze zmiany:

 • funkcjonalności serwisu internetowego,
 • obowiązujących przepisów prawa,
 • profilu działalności Usługodawcy,
 • świadczonych usług,

2. Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków poprzez wyświetlenie informacji w postaci wyskakującego okienka tzw. pop-upa. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Usługodawca udostępnia nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.

6. Płatności

1. Usługodawca umożliwia również dokonywanie płatności w formie elektronicznej, poprzez udostępnienie na stronie www.bgka.pl opcji płatności online.

2. Usługodawca, celem realizacji celu opisanego w ust. 1 powyżej, udostępnia Użytkownikom odpowiedni link, który przekierowuje na dedykowaną stronę operatora płatności.

3. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem systemu _________________________.

4. Płatności za pośrednictwem systemu ______________________ dokonywać mogą tylko osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług  świadczonych drogą elektroniczną

Wykonując obowiązek przewidziany art. art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje niniejszym  o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zaznaczając jednak, iż informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które wystąpić mogą jedynie potencjalnie, ale które – pomimo stosowania przez Usługodawcę środków adekwatnie zabezpieczających jego infrastrukturę – powinny być brane pod uwagę.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi.:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
 • programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
 • kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Programy takie powinien być stale aktualizowane.

8. Funkcje lub cele oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzane przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego Użytkownika

Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi świadczonej drogą elektroniczną, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki Cookies), zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.bgka.pl.

9. Obowiązki  Użytkownika

Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu Usługodawcy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10. Warunki techniczne

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

 • komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;
 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 15  lub Google Chrome w wersji nie starszej niż 12 lub Opera w wersji nie starszej niż 10 lub Safari w wersji nie starszej niż 4;
 • włączoną obsługę Java Script i Cookies;
 • aktywny adres e-mail.

2. Zalecana minimalna rozdzielność ekranu: 1024 x 768.

11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

2. Regulamin oraz Usługi świadczone drogę elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

3. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną  rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. W przypadku przedsiębiorców, za sąd właściwy uznany będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

4. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.bgka.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna