polityka prywatności

W związku z wejściem w życie nowych regulacji związany z przetwarzaniem danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), prosimy o zapoznanie się z poniższą Polityką prywatności w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach witryny www.bgka.pl.

Wszelkie pojęcia zapisane w niniejszej Polityce prywatności wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w Regulaminie.

I. Administrator

Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach naszej witryny są Daniel Bieszczad oraz Grzegorz Górecki, działający jako wspólnicy spółki cywilnej Bieszczad Górecki Adwokaci spółka cywilna, ul. Rakowicka 8/3, 31-511 Kraków, NIP: 6751506884, REGON: 123198981.

Dane wspólników:

Daniel Bieszczad, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Daniel Bieszczad, Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 8/3, 31-511 Kraków, NIP: 8722304133, REGON: 121390941,

Grzegorz Górecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adw. Grzegorz Górecki – Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 8/3, 31-511 Kraków, NIP: 9452025256, REGON: 121412832

Adres elektroniczny: biuro@bgka.pl

Numer telefonu: 12 222 52 04

II. Dane osobowe

A. Zgodnie z RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

B. W zakresie działalności naszego serwisu internetowego (www.bgka.pl) przetwarzamy dane w następującym zakresie:

– W ramach strony internetowej gromadzimy dane w plikach Cookies. Administrator może gromadzić również adresy IP Użytkowników.

– Mają Państwo możliwość komunikowania się z nami za pośrednictwem dedykowanego Formularza kontaktowego. W tym celu przetwarzamy podany w nim numer telefonu lub adres e-mail, a także dane identyfikujące (imię, nazwisko) i adresowe,

– W ramach naszego serwisu zapewniamy możliwość skorzystania z porad online. W tym celu przetwarzane będą podane w formularzu porady dane w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, a także numeru telefonu (w wypadku wyboru porady w formie telekonferencji)  lub wizerunku (w postaci wyboru porady w formie wideokonferencji).

C. Udostępnienie nam danych osobowych w ramach strony internetowej nie jest warunkiem przewidzianym w ustawie i jest całkowicie dobrowolne.

– Jeśli jednak nie udostępnią Państwo informacji zawartych w Cookies, uniemożliwi nam to tworzenie statystyk dotyczących odwiedzin strony i jej dostosowania do Państwa preferencji.

– Brak podania numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej uniemożliwi kontakt w ramach Formularza kontaktowego lub udzielenia porady online.

D. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

– Przede wszystkim przetwarzamy je w celach statystycznych. Statystyki pozwalają nam na modernizację struktury strony i jej zawartości. Dodatkowo informacje zawarte w plikach Cookies pozwalają nam rozpoznać urządzenie, z którego Państwo korzystają, dzięki czemu wiemy, jak wielu użytkowników powraca do naszej strony.

– Udostępniony numer telefonu lub adres e-mail wykorzystujemy w celu kontaktu w ramach Formularza kontaktowego.

– Udostępnione dane identyfikujące i adres e-mail lub telefon wykorzystujemy do udzielenia Państwu porad online. W przypadku wyboru porady online w formie wideokonferencji, w tym samym celu wykorzystywany być może Państwa wizerunek.

Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie na podstawach wskazanych w RODO.  Przetwarzanie, które jest wykonywane w ramach korzystania z naszej witryny jest oparte na dwóch z nich:

  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

    Najlepszy odbiór naszych treści może nastąpić tylko w przypadku, gdy będziemy mogli je dostosować do Państwa zainteresowań. Dzięki temu witryna staje się atrakcyjniejsza. Jednak w tym celu musimy móc przetwarzać dane osobowe w celu prowadzenia statystyk. Ta podstawa prawna daje nam takie możliwości (więcej w Polityce Cookies poniżej).
  • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

    Jeśli łączy nas z Państwem umowa, bądź zgłoszą Państwo chęć zawarcia z nami umowy, powyższa przesłanka pozwoli nam przetwarzać dane, które będą konieczne do jej zawarcia lub realizowania – dane, o których mowa, to Wasze imię, nazwisko, adres korespondencyjny e-mail i ewentualnie pozostawiony w Formularzu kontaktowym numer telefonu. Powyższe dotyczy w szczególności zgłoszenia chęci skorzystania z usługi porady prawnej online. W tym zakresie możemy przetwarzać także Państwa wizerunek podczas trwania wideokonferencji, na których udzielona zostanie Państwo stosowna porada prawna.

Wskazane wyżej informacje dotyczą w szczególności realizowania Usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Regulaminu.

Ze wspomnianej podstawy korzystamy także odpowiadając na Państwa uwagi i zgłoszenia, czy to na nasz adres e-mail czy też zgłaszane telefonicznie – również w ramach kontaktu zwrotnego przy wykorzystaniu pozostawionego przez Państwa numeru telefonu.

E. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą podlegały udostępnieniu  podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne, świadczącym nam usługi audytowe, doradcze, księgowe oraz hostingowe. 

W ramach udostępnienia usługi płatności on-line, zostają Państwo przekierowani na stronę www naszego operatora płatności. Operator płatności działa we własnym imieniu i w zakresie realizowania zleceń płatniczych staje się Administratorem Państwa danych.

III. Cookies i narzędzia analityczne

Cookies (Ciasteczka) to nic innego, jak mały fragment tekstu zapisany w plikach, które wykorzystuje przeglądarka internetowa, a zapisanych na Państwa urządzeniach. Cookies zawierają unikalne dane identyfikujące urządzenie oraz dane statystyczne dotyczące podejmowanych przez  Państwa działań w ramach naszej witryny.

Cookies pomagają w realizacji podstawowych funkcjonalności każdego serwisu – utrzymują sesję logowania, przechowują dynamiczne dane.

Dzięki informacjom zawartym w Cookies możemy sporządzać nasze statystyki,

Dane zawarte w Cookies nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Pozwalają zidentyfikować jedynie urządzenie na którym zostały zapisane.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby jakiekolwiek Cookies były zapisywane na Państwa urządzeniu, można to zmienić to w ustawieniach przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość usunięcia w całości danych zapisanych w postaci Cookies.

IV. Adres IP

Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora w celu tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu internetowego.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

RODO na nowo definiuje Państwa uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych osobowych.
Na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa osoby. W przypadku przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych zabezpieczeniach.

Prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych.
Na Państwa żądanie sporządzimy kopię danych osobowych. Zostanie ona udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

Prawo do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych.
Jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę, na zgłoszone żądanie.
Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych usuniemy je z naszych baz danych. Pomimo Państwa żądania o usunięcie danych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.

Prawo do żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych.
Na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.

Prawo do sprzeciwu.
W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem bez Państwa zgody, możecie żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw.
Sprzeciw dotyczy zwłaszcza profilowania (nie opartego na Państwa zgodzie) lub stosowania marketingu bezpośredniego.

Prawo do skargi do organu nadzorczego.
W związku z wejściem w życie RODO i dostosowaniem polskiego prawa do nowej rzeczywistości, organem nadzorującym w Polsce respektowanie Państwa praw w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych prawo zostało naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, to w każdej chwili można tę zgodę cofnąć (kontaktując się z nami drogą mailową lub pisemną) – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim dane są wykorzystywane.

Państwa dane osobowe przetwarzane:

  • W celu świadczenia usług – do momentu rozwiązania łączącej nas umowy w tym zakresie, także po kontakcie zwrotnym na podany przez Państwa numer telefonu. W niektórych przypadkach będziemy jednak przetwarzać dane osobowe przez okres do 10 lat po zakończeniu świadczenia usługi – jeśli będzie to uzasadnione do ochrony przed Państwa roszczeniami. Okres ten nigdy jednak nie przekroczy upływu czasu wymaganego do przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania w oparciu o Państwa zgodę – również do momentu wycofania tej zgody.
  • Dane przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub stosownej zmiany ustawień przeglądarki.

VII. Przekazywanie danych za granicę

Nie przekazujemy Państwa danych za granicę.

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna