klient indywidualny

 • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych dotyczących roszczeń majątkowych, w szczególności:
  • odszkodowawczych i o zadośćuczynienie, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce medycznej
  • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
  • z tytułu prawa do dziedziczenia
 • występowanie imieniem klientów w sprawach rozwodowych i dotyczących podziału majątku
 • reprezentacja w sprawach o ochronę dóbr osobistych
 • reprezentacja pracowników w sporach sądowych z pracodawcami, w tym dotyczących świadczeń o zaległe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, odwołań od nieuzasadnionego rozwiązania umów o pracę, sprostowań świadectw pracy
 • doradztwo prawne przy zawieraniu umów obrotu nieruchomościami
 • opiniowanie i sporządzanie umów o roboty budowlane
 • pomoc prawna w zakresie roszczeń z tytułu praw związanych z nieruchomościami, w tym spraw o zasiedzenie, wywłaszczenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, ochronę posiadania
 • roszczenia klientów banków z tytułu umów kredytowych w walucie obcej (pomoc frankowiczom tzw. sprawy frankowe)

 • realizacja roszczeń przeciwko bankom z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu

 • dochodzenie należności z tytułu emisji obligacji korporacyjnych

 • dochodzenie należności z tytułu emisji, nabycia, zbycia akcji lub udziałów w spółkach

 • dochodzenie należności z tytułu inwestycji kapitałowych takich jak ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (tzw. polisolokaty), opcje, warranty subskypcyjne, certyfikaty inwestycyjne, jednostki funduszy inwestycyjnych, instrumenty pochodne

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna