usługi

klient biznesowy

PRAWO PRACY

 • sporządzanie wszelkich umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, umów u zakazie konkurencji, porozumień itp.
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych
 • reprezentowanie pracodawców w relacjach z organizacjami związkowymi i w sporach sądowych z pracownikami
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i przejęć zakładów pracy

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

 • sporządzanie, analiza, negocjacje umów w obrocie gospodarczym
 • występowanie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i ochrony konkurencji
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa korporacyjnego
 • sporządzanie audytów prawnych przedsiębiorstw
 • ochrona dóbr osobistych firm, w szczególności ochrona dobrego imienia przedsiębiorstw w sieci Internet i w innych środkach masowego przekazu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • przeprowadzanie kompleksowych audytów przetwarzania danych osobowych
 • tworzenie mechanizmów compliance w zakresie przetwarzania daNych osobowych dopasowanych do profilu oraz skali działalności przedsiębiorcy
 • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych

SZKOLENIA

Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania firm w obrocie prawnym, w szczególności dotyczących dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców, negocjacji warunków umownych w relacjach z innymi podmiotami, poprawnego prowadzenia dokumentacji wewnętrznej, odpowiedzialności osób wchodzących w skład organów spółek, stosunków prawnych z pracownikami

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 • reprezentacja naszych klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i  Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego i konsumenckiego
 • redagowanie umów, regulaminów i innych dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konkurencji i konsumentów.

PRAWO SPÓŁEK

 • doradztwo prawne przy zawieraniu, rejestrowaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek prawa handlowego
 • doradztwo przy transakcjach zbycia, nabycia, łączenia spółek
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych
 • reprezentacja w sprawach o prawa udziałowe w spółkach
 • sporządzanie i analiza dokumentacji związanej z działalnością organów spółek prawa handlowego, w tym kompleksowa reprezentacja na zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy

branże

IT i nowe technologie
Prowadzimy kompleksową obsługę firm i klientów indywidualnych zajmujących się programowaniem i dystrybucją oprogramowania. Reprezentujemy zarówno wykonawców jak i zamawiających w związku z nabywaniem, zbywaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych. Posiadamy unikalne doświadczenie w redagowaniu i egzekwowaniu klauzul umownych dotyczących odpowiedzialności za wady oprogramowania i naruszenie praw autorskich do programów. Reprezentujemy zamawiających, wykonawców, podwykonawców, autorów programów w sporach sądowych i negocjacjach z podmiotami polskimi i zagranicznymi.

Budownictwo i nieruchomości
Posiadamy doświadczenie w kompleksowym doradztwie i reprezentacji w toku procesu budowlanego. Stosujemy w swej pracy, poza przepisami ustawowymi, także normy budowlane występujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Redagujemy umowy inwestycyjne, umowy zbycia i nabycia nieruchomości. Reprezentujemy w sporach oraz w negocjacjach interesy inwestorów, architektów, wykonawców, podwykonawców, zbywców i nabywców nieruchomości. Prowadzimy obsługę przedsięwzięć mieszkalnych a także infrastrukturalnych.

Doradzamy w transakcjach dotyczących nieruchomości, przeprowadzając kompleksowe audyty prawne
Zajmujemy się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych, których łączna liczba członków wynosi kilka tysięcy. W tym zakresie między innymi występujemy w imieniu wspólnot z roszczeniami w stosunku do deweloperów o usunięcie wad nieruchomości lub o zapłatę odszkodowania. Współpracujemy przy tym z uznanymi rzeczoznawcami z zakresu budownictwa i wyceny nieruchomości.

Finanse, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia
Reprezentujemy klientów, dystrybutorów oraz firmy inwestycyjne z szeroko pojętego sektora finansowego. Posiadamy doświadczenie w postępowaniach przed UOKiK oraz KNF. Udzielamy pomocy prawnej w zakresie sporów związanych z nabywaniem, zbywaniem i prowadzeniem instrumentów inwestycyjnych takich jak lokaty (w tym tzw. polisolokaty), ubezpieczenia, jednostki funduszy inwestycyjnych, obligacje, akcje, opcje. Przygotowujemy kompleksowe wdrożenia mechanizmów compliance dla wszelkich podmiotów rynku finansowego. Wdrażamy odpowiednie procedury ochrony danych osobowych i ochrony konkurencji. Weryfikujemy dokumentację pod kątem klauzul abuzywnych. Redagujemy umowy agencyjne, o pośrednictwo i dystrybucyjne.

Prowadzimy pomoc prawną dla kredytobiorców w sporach z bankami, w szczególności w zakresie roszczeń wynikających z umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej.

Media, reklama, PR, modeling
Udzielamy pomocy prawnej podmiotom z branży szeroko pojętych mediów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów dotyczących praw autorskich, prowadzenia sporów sądowych o prawa autorskie, ochrony dóbr osobistych, ochrony prawa do wizerunku. Doradzamy w zakresie dopuszczalnych form reklamy określonych produktów. Udzielamy pomocy prawnej agencjom PR, reklamowym, modelingowym w zakresie bieżącej działalności, a także na potrzeby konkretnych sporów sądowych lub pozasądowych.

Produkcja
Doradzamy we wszelkich aspektach działalności produkcyjnej, w tym w bieżącej działalności firmy, w relacjach z kontrahentami i klientami oraz w sporach sądowych lub pozasądowych. Naszymi klientami są firmy wytwórcze z branży chemicznej, budowlanej, tekstylnej, motoryzacyjnej, żywnościowej, metalurgicznej, meblarskiej, tytoniowej.

Handel, dystrybucja
Posiadamy doświadczenie w pomocy prawnej dla podmiotów zajmujących się handlem krajowym oraz międzynarodowym w wielu branżach. Reprezentujemy interesy naszych klientów w relacjach z kontrahentami, w sporach sądowych i pozasądowych oraz w negocjacjach. Posiadamy bogate doświadczenie w opiniowaniu, redagowaniu i egzekwowaniu umów handlowych zarówno na terenie Polski jak, i poza granicami kraju.

E-commerce
Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorstw zajmujących się działalnością w sieci Internet. Udzielamy pomocy prawnej w takich aspektach jak regulaminy, ochrona danych osobowych, realizacja roszczeń w procesach sądowych. Do naszych klientów należą wiodące polskie sklepy internetowe.

Usługi dla przemysłu, logistyka
Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm zajmujących się usługami inżynieryjnymi, logistycznymi, instalacyjnymi, magazynowymi, serwisowymi, relokacyjnymi pozwoliło nam na wypracowanie unikalnego prawniczego know-how obsługi prawnej przedsiębiorstw tego sektora. Bierzemy odpowiedzialność za wszelkie prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa, począwszy od bieżącej działalności, przez spory z kontrahentami, a skończywszy na najbardziej skomplikowanych kontraktach realizowanych z globalnymi firmami na całym świecie.

Startupy
Posiadamy specjalną ofertę dla przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi inicjatywami. Pierwsze tego typu, pionierskie w skali kraju projekty realizowaliśmy już w 2006 r. Pomagamy startupom w założeniu działalności, redakcji umów i dokumenta

klient indywidualny

PRAWO PRACY, CYWILNE I RODZINNE

 • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych dotyczących roszczeń majątkowych, w szczególności:
  • odszkodowawczych i o zadośćuczynienie, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce medycznej
  • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
  • z tytułu prawa do dziedziczenia
 • występowanie imieniem klientów w sprawach rozwodowych i dotyczących podziału majątku
 • reprezentacja w sprawach o ochronę dóbr osobistych
 • reprezentacja pracowników w sporach sądowych z pracodawcami, w tym dotyczących świadczeń o zaległe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, odwołań od nieuzasadnionego rozwiązania umów o pracę, sprostowań świadectw pracy

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 • doradztwo prawne przy zawieraniu umów obrotu nieruchomościami
 • opiniowanie i sporządzanie umów o roboty budowlane
 • pomoc prawna w zakresie roszczeń z tytułu praw związanych z nieruchomościami, w tym spraw o zasiedzenie, wywłaszczenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, ochronę posiadania

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna