aktualności

COVID-19. Tarcza antykryzysowa. Porozumienie z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników w sprawie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek obrotów w następstwie pandemii COVID-19 może ubiegać się o dofinansowanie do pensji pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest wprowadzenie w zakładzie pracy przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, poprzez zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników.

Z kim zawrzeć porozumienie w sprawie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawartym przez pracodawcę oraz:

  • organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
  • organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
  • zakładową organizację związkową, jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
  • przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, o ile u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Jeśli w związku z COVID-19 nastąpią trudności w przeprowadzeniu wyborów na przedstawicieli pracowników, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Czego ma dotyczyć porozumienie w sprawie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy

Przedmiotem porozumienia z zakładową organizacją związkową ma być ustalenie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy.

Co powinno zawierać porozumienie w sprawie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy

Porozumienie powinno zawierać co najmniej:

  • oznaczenie grup zawodowych objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
  • określenie obniżonego wymiaru czasu pracy obowiązującego pracowników;
  • wskazanie okresu obowiązywania rozwiązań dotyczących przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się przepisów dotyczących wypowiedzenia warunków pracy i płacy z kodeksu pracy.

Pamiętać przy tym należy, że pracodawca jest zobowiązany przekazać kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

W zakresie i przez czas określony w porozumieniu nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

Magdalena Smędzik
aplikantka adwokacka

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat
gorecki@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna