aktualności

Prawa Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Aktualne przepisy Ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w stosunku do wcześniej obowiązujących promują i wprowadzają wiele korzystnych i nowych rozwiązań dla Wierzycieli, przy czym w ramach procedury restrukturyzacji wymaga się ich czynnego udziału, zaś jako niecelowe uznaje się niepodejmowanie żadnych działań, lub też intencjonalna bierność Wierzycieli wobec błędnego ich założenia, że główne działania w ramach restrukturyzacji, winni podejmować nadzorcy sądowi, zarządcy, tudzież sędziowie-komisarze. Tego typu niedziałanie, zdaje się wpływać na niekorzyść Wierzycieli, bowiem to głównie oni posiadają dostateczną wiedzę, czy Dłużnik, który podlega procedurze restrukturyzacji, powinien zachować swoją działalność, czy też restrukturyzacja nie ma szans powodzenia.

Wśród praw Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym wskazuje się m. in. na:

  • Prawo do uzyskania informacji o toczącym się postępowaniu (m. in. weryfikacja, czy doszło do uwzględnienia wierzytelności w spisie oraz w jakiej kwocie), a w ramach niego prawo do przeglądania akt sprawy, prawo do aktywnego działania w ramach postępowania restrukturyzacyjnego poprzez składanie pism procesowych (wniosków etc.), bieżącego utrzymywania kontaktu z nadzorcą czy też zarządcą sądowym;
  • Wpływ na prawidłowy sposób umieszczenia wierzytelności w spisie, tak by wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności mógł stanowić w przyszłości – na wypadek nie zatwierdzenia układu – skuteczny tytuł egzekucyjny przeciwko Dłużnikowi umożliwiając Wierzycielowi dochodzenie jego słusznych roszczeń;
  • Wpływ na wybór lub późniejszą zmianę osoby nadzorcy lub zarządcy sądowego. Według obowiązujących przepisów, wybór osób na te pozycje może mieć miejsce po złożeniu wniosku Dłużnika, do którego została dołączona pisemna zgoda Wierzyciela lub Wierzycieli, którzy łącznie posiadają więcej niż 30% wierzytelności (nie dotyczy to wierzytelności współdłużnika, poręczyciela, gwaranta, lub banku otwierającego akredytywy na warunkach określonych w art. 80 u. 3 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako u.p.r.), wierzytelności nabytych w drodze przelewu lub indosu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego – art. 109 u. 1 u.p.r., jak również Wierzycieli będących małżonkami Dłużnika, jego krewnymi lub powinowatymi w linii prostej, krewnymi lub powinowatymi w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, przysposabiającymi dłużnika lub przez niego przysposobionymi, jeżeli Dłużnikiem jest spółka handlowa – osobami uprawnionymi do reprezentowania spółki, a jeżeli dłużnikami są osobowe spółki handlowe – wspólnikami ponoszącymi odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem w myśl art. 116 u. 1 u.p.r.;
  • Wpływ na powołanie Rady Wierzycieli – dla przykładu z wnioskiem o ustanowienie Rady Wierzycieli mogą wystąpić łącznie co najmniej trzej Wierzyciele lub też Wierzyciele, którzy mają co najmniej piątą część całkowitej sumy wierzytelności;
  • Wpływanie poprzez aktywnie działającą Radę Wierzycieli na udzielanie pomocy nadzorcy sądowemu lub zarządcy, kontrolowanie ich czynności w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, badanie stanu masy układowej lub sanacyjnej, udzielanie zezwolenia na czynności zależne od zgody Rady, wyrażanie opinii w sprawach na wniosek sędziego-komisarza, nadzorcy lub zarządcy, a także samego Dłużnika;
  • Zmianę osoby nadzorcy lub zarządcy na skutek podjętej uchwały Rady Wierzycieli, przy spełnieniu wymogów składowych, tj. uchwały podjętej w pełnym składzie, za którą głos oddało co najmniej czterech członków – Wierzycieli, lub też na skutek uchwały podjętej na wniosek Dłużnika z jednoczesnym wskazaniem alternatywnej osoby do pełnienia tej funkcji;
  • Składanie propozycji układowych przez Radę Wierzycieli lub Wierzyciela lub Wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności. Pamiętać należy, iż w tym ostatnim przypadku nie należy uwzględniać Wierzycieli wyłączonych od głosowania nad układem;
  • Udział Wierzycieli w głosowaniu nad układem i w zgromadzeniu Wierzycieli;
  • Możliwość działania za pośrednictwem pełnomocnika etc.

Wszystkie wymienione uprawnienia Wierzycieli, jak również inne, szczegółowo opisane i wynikające wprost z Ustawy, a nieuwzględnione powyżej, wpływają na efektywność restrukturyzacji, jednak aby Wierzyciel mógł w pełni zrealizować swoje interesy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, musi wykazać się aktywnością, gdyż niepodejmowanie przez niego żadnych działań, prócz odbioru pisma inicjującego postępowanie, tj. w przedmiocie zawiadomienia o otwarciu postępowania, a następnie już tylko zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia Wierzycieli i powiadomienia o przysługującym mu prawie do głosowania nad układem, niejednokrotnie może zadecydować o niepowodzeniu w dochodzeniu przysługujących mu od Dłużników roszczeń.

 

 

adwokat Laura Banasik

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna