aktualności

Zatrudnienie cudzoziemców przez polskiego pracodawcę

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w istotny sposób uprościła procedurę zatrudnienia cudzoziemców przez polskiego pracodawcę. Zmiany przepisów weszły w życie 29 stycznia 2022 roku,  w szczególności wprowadzają modyfikacje dotyczące pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce. Jednym z najbardziej istotnych elementów jaki został zmieniony jest wydłużony czas możliwości podejmowania pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Wprowadzona nowelizacja ma również istotne znaczenie w stosunku do aktualnej sytuacji politycznej na terenie Ukrainy oraz decyzją obywateli Ukrainy o przyjedźcie do Polski.

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemce, zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do uzyskania przez daną osobę niezbędnych dokumentów, dzięki którym otrzyma ona prawa do podjęcia pracy na terenie Polski.

Zgodnie z obowiązującym prawem, cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce na podstawie:

  • umowy o pracę
  • umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenie, umowy o dzieło
  • pełnienia funkcji w zarządach osób prawnych

Jednym z najprostszych sposobów uzyskania prawa do pracy przez cudzoziemca na terenie Polski jest tzw. procedura oświadczeniowa. W ramach wskazanej procedury pracę mogą podejmować obywatele takich państw jak Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Armenia oraz Ukraina.

Wskazana  procedura stanowi obecnie podstawowy sposób zatrudniania cudzoziemców, w szczególności na początku ich pobytu na terenie Polski.

Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi został wydłużony do 24 miesięcy.

W stanie prawnym przed nowelizacją, okres w jakim oświadczenia obowiązywało wynosił nie dłużej niż 6 miesięcy niezależnie od liczby pracodawców powierzających cudzoziemcowi wykonywanie pracy. Obecnie ustawodawca umożliwił zatrudnienie cudzoziemców na okres 24 miesięcy. Po upływie wskazanego terminu pracodawca ma możliwość ubiegać się o przedłużenie na kolejne 24 miesiące.

Należy podkreślić,  że pracodawcy, którzy chcą kontynuować zatrudnienie cudzoziemców  po upływie ważności oświadczenia, muszą uzyskać dla niego zezwolenie na pracę. Powyższe zezwolenie wydawane jest na czas do 3 lat, z zastrzeżeniem możliwości jego wydłużenia. Zezwolenie na pracę jest respektowane jedynie u pracodawcy, na rzecz którego zostało uzyskane. W sytuacji zmiany miejsca zatrudnienia istnieje konieczność ponownego ubiegania się o stosowny dokument.

Odrębną kwestią jest zatrudnienie cudzoziemca do prac sezonowych, bowiem procedura oświadczeniowa nie ma w tym przypadku zastosowania. Ustawa nie przewiduje możliwości zatrudnienia cudzoziemców do prac sezonowych, w szczególności w sektorach takich jak rolnictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, rybactwo, łowiectwo i leśnictwo.

Nowelizacja ustawy odnosi się również do kwestii regulacji minimalnego wynagrodzenia za podejmowaną prace przez cudzoziemców. Ustawodawca uregulował dolny próg wysokości wynagrodzenia jakie musi uzyskać cudzoziemiec za wykonywaną pracę – jest ono równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę tj. 3010 zł brutto. Wskazany wymóg nie jest uzależniony od rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę zatrudnienia cudzoziemca.

adwokat Daniel Bieszczad
Izabela Potaczek

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna