aktualności

COVID-19. Tarcza antykryzysowa 3.0. Ograniczenia egzekucji komorniczej.

Nowelizacja tzw. tarczy antykryzysowej, aktualnie oczekująca na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej, przewiduje zmiany wielu obowiązujących przepisów, w tym tych dotyczących prowadzenia egzekucji komorniczych.

Wspomniana ustawa wprowadza daleko idące ograniczenia egzekucji:

  • zakaz licytacji nieruchomości służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po ich zakończeniu;
  • podwyższenie kwoty wolnej od egzekucji z wynagrodzeniaza pracę (aktualnie wynosi ok. 1920 zł) o 25% na każdego niepracującego członka rodziny;
  • ograniczenie egzekucji z nieruchomości do wierzytelności wynoszących co najmniej 1/20 sumy oszacowania nieruchomości.

Dotychczas wprowadzone w życie, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, przepisy stanowiły, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Innymi słowy, wprowadzały generalny zakaz eksmisji w okresie epidemii koronawirusa.

Nowelizacja ustawy covidowej (tzw. tarcza antykryzysowa 3.0.), oprócz ww. zakazu wprowadza dalsze ograniczenia, stanowiąc, że w czasie obowiązywania stanu epidemii (lub stanu zagrożenia epidemicznego) na terytorium kraju oraz 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzane licytacje lokali mieszkaniowych lub nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.

Ponadto, jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty wolne od zajęcia komorniczego ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Przez członka rodziny rozumie się odpowiednio:

  • małżonka albo rodzica wspólnego dziecka;
  • dziecko w wieku do 25. roku życia;
  • dziecko, które ukończyło 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Przez dziecko rozumie się dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza siędziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Ograniczenie egzekucji z nieruchomości do wierzytelności stanowiących co najmniej 1/20 sumy oszacowania nieruchomości stanowi rozwiązanie proponowane w ramach tzw. przepisów antylichwiarskich, mających na celu ochroną dłużników przez egzekucją nieruchomości w przypadku posiadania niewielkiego zadłużenia.

Jeżeli dłużnik posiada kilku wierzycieli, licytacja nieruchomości może zostać przeprowadzona, jeśli wniosek o egzekucję z nieruchomości złożyli wierzyciele, których łączna wysokość egzekwowanych należności głównych stanowi co najmniej 1/20 sumy oszacowania nieruchomości.

Od tej zasady ustawa przewiduje jednak wyjątki, bowiem ww. ograniczenia nie stosuje się, a więc egzekucja może być prowadzona z nieruchomości niezależnie od wysokości zadłużenia, jeżeli:

  • należność przysługuje Skarbowi Państwa;
  • należność wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym;
  • mimo niespełnienia ww. warunków zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik, do którego nieruchomość należy albo sąd.

Sąd wyraża zgodę na wyznaczenie terminu licytacji na wniosek wierzyciela, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika. Na postanowienie sądu oddalające wniosek wierzyciela przysługuje zażalenie.

Magdalena Smędzik
aplikantka adwokacka

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat
gorecki@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna