aktualności

Upadłość pracodawcy a wypłata zaległych wynagrodzeń.

Mimo wdrożenia różnych form pomocy dla przedsiębiorców, przewidzianych w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych, zastój gospodarczy spowodowany ogólnoświatową pandemią koronawirusa może skutkować upadłością wielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, jeśli pracodawca nie wypłaci mu należnego wynagrodzenia za pracę i złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości?

Powyższą kwestię regulują przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Zgodnie z brzmieniem wspomnianej ustawy, świadczenie pracownika z tytułu wynagrodzenia powinno zostać wypłacone ze środków pochodzących z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, tj. państwowego funduszu celowego, który został utworzony na wypadek upadłości pracodawcy, celem zagwarantowania wypłaty wynagrodzeń pracownikom upadłego przedsiębiorstwa.

Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie zostanie pracownikowi wypłacone dopiero po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości pracodawcy. W terminie miesiąca od wydania przedmiotowego postanowienia, osoba sprawująca zarząd majątkiem upadłego (syndyk, zarządca lub likwidator) sporządzi i złoży marszałkowi województwa zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych.  Marszałek województwa, po stwierdzeniu zgodności zbiorczego wykazu z przepisami ustawy, przekaże niezwłocznie odpowiednie środki finansowe Funduszu podmiotowi zarządzającemu majątkiem upadłego, który wypłaci uprawnionym osobom świadczenia z tytułu roszczeń pracowniczych.

Wypłata świadczeń może nastąpić także na podstawie wniosku pracownika. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia należy złożyć marszałkowi województwa, ale nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od terminów przewidzianych do złożenia wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych.

W razie niewypłacalności pracodawcy, pracownik może liczyć, poza wynagrodzeniem za pracę, na wypłatę:  

  • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, a także wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego;
  • odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
  • ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, ale jedynie za ten rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, oraz odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia;
  • dodatku wyrównawczego z tytułu obniżenia wynagrodzenia;
  • składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Reasumując, nawet jeżeli pracodawca nie jest w stanie zaspokoić wszystkich roszczeń pracowniczych, z uwagi na stan niewypłacalności, a w konsekwencji ogłoszenie przez sąd upadłości, to pracownicy powinni otrzymać wypłatę wszystkich wymienionych wyżej należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Magdalena Smędzik
aplikantka adwokacka

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat
gorecki@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna