aktualności

COVID-19. Tarcza antykryzysowa. Jak uzyskać dopłaty do pensji?

Ustawa tzw. tarcza antykryzysowa wprowadza możliwość uzyskania przez pracodawcę dofinansowania  do pensji pracowników.  Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien najpierw zawrzeć porozumienie z zakładową organizacją związkową, a w jej braku, z przedstawicielami pracowników. Porozumienie ma dotyczyć warunków pracy w czasie przestoju ekonomicznego lub kwestii obniżenia wymiaru czasu pracy.

Jakie są warunki uzyskania dofinansowania?

 • u pracodawcy doszło do przestoju ekonomicznego albo pracodawca obniżył wymiar pracy swoim pracownikom;
 • pracodawca objęty przestojem ekonomicznym obniżył wymiar czasu pracy pracownika nie mniej niż o połowę i jednocześnie obniżył jego pensję do poziomu nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę (czyli 2 600 zł brutto) albo
 • pracodawca nieobjęty przestojem obniżył wymiar czasu pracownikom o maksymalnie 20%;
 • obroty w dwóch kolejnych wybranych miesiącach w 2020 roku spadły o co najmniej 15 % w stosunku do dwóch analogicznych miesięcy w 2019 r. albo
 • obroty w jednym wybranym miesiącu w 2020 r. spadły o co najmniej 25% w stosunku do poprzedniego miesiąca;
 • pracownicy objęci dofinansowaniem otrzymali w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wynagrodzenie nie wyższe niż trzykrotność średniego wynagrodzenia wg danych GUS (czyli około 14 853 zł);
 • pracodawca nie zalega na III kwartał 2019 r. z należnościami względem Skarbu Państwa lub ZUS, m.in. składkami na ZUS, podatkami;
 • przedsiębiorstwo nie spełnia przesłanek upadłości.

Wysokość i okres dofinansowania.

Dopłata do pensji pracownika objętego przestojem wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 1 300 zł.

Dopłata do pensji pracownika nieobjętego przestojem, a któremu pracodawca obniżył wymiar pracy do 20% jest dokonywana do wysokości połowy jego wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 40% średniego wynagrodzenia wg danych GUS.

Finansowanie jest udzielane na czas 3 miesięcy po dacie złożenia wniosku.

Gdzie składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie składamy do wojewódzkiegu urzędu pracy.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o dopłaty o których mowa powyżej powinien zawierać między innymi:

 • oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków dofinansowania opisanych wyżej
 • informację o posiadaniu statusu przedsiębiorcy
 • załącznik w postaci porozumienia z zakładową organizacja związkową lub przedstawicielami pracodawcy
 • informację o liczbie zatrudnionych pracowników
 • numer rachunku bankowego
 • informację o obowiązującej u pracodawcy wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • oświadczenie o nieprzeznaczeniu dofinansowania na rzecz pracowników co do których już przyznano momoc de minimis

Kolejnym rozwiązaniem, przyjętym w ramach tzw. tarczy antykryzysowej jest dopłata do wynagrodzeń pracowników. Świadczenie ma na celu ochronę miejsc pracy pracowników, ale swoim zakresem obejmuje nie tylko osoby fizyczne świadczące na rzecz pracodawcy pracę w oparciu o umowę o pracę (pozostające w stosunku pracy), ale także osoby „zatrudnione” na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

Ochrona miejsc pracy, która przyświecała ustawodawcy przy kontruowaniu ww. przepisów przejawia się także w tym, że pracodawca, który skorzysta z tej formy pomocy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż przez okres 3 miesięcy po okresie pobierania świadczeń. W przypadku wypowiedzenia umowy pracownikowi lub niedotrzymania warunków umowy, w tym niepoddania się kontroli wykorzystania środków, pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu udzielonego świadczenia w całości wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej.

Co ważne – świadczenie może być łączone z innymi instrumentami w ramach tzw. tarczy antykryzysowej,  pomoc nie  może jednak dotyczyć wypłaty środków przeznaczonych na ochronę miejsc pracy tych samych pracowników.

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat

udostępnij artykuł
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print