aktualności

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki (gotówkowy)

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki (gotówkowy) to jeden z wielu produktów bankowych, oferowanych klientom.

Konsolidacja zadłużenia polega, w dużym uproszczeniu na połączeniu kilku zobowiązań obciążających kredytobiorcę w jedno. Wielu z nas posiada szereg mniejszych zobowiązań bankowych, często w różnych bankach lub instytucjach para bankowych, w konsekwencji miesięcznie spłaca kilka rat z tytułu oddzielnie zawieranych umów.

Kredyt konsolidacyjny – co oznacza?

Kredyt konsolidacyjny to nowy kredyt, udzielony przez bank, którego kwota nie jest jednak przelewana na konto kredytobiorcy, lecz na konto wierzycieli. Tym samym dotychczasowe zobowiązania, zaciągnięte u innych podmiotów zostają w ten sposób  spłacone. Kredytobiorca pozostaje z jednym zobowiązaniem z tytułu kredytu konsolidacyjnego.

Korzyści kredytu konsolidacyjnego

Korzyścią płynącą z  zawarcia umowy kredytu konsolidacyjnego jest przede wszystkim to, że kredytobiorca po konsolidacji dotychczasowych kredytów lub pożyczek opłaca, od tego momentu jedną ratę. Często zdarza się, że rata ta jest niższa od sumy wszystkich płaconych dotychczas rat miesięcznych, a warunki kredytu konsolidacyjnego są dla kredytobiorcy finalnie bardziej korzystne niż warunki dotychczasowych pojedynczo zawieranych umów. To jednak zależy od konkretnej oferty danego banku.

Zabezpieczenie

Kredyt konsolidacyjny może być zabezpieczony hipoteką (wówczas bank, przy braku regulowania przez kredytobiorcę zobowiązania do spłaty kredytu może zaspokoić swoją wierzytelność z nieruchomości),  ale w przypadku mniejszych zobowiązań, które nie obejmują kredytu  hipotecznego, możliwym jest zawarcie umowy o kredyt konsolidacyjny bez hipoteki.

Warunki, jakie muszą być spełnione przez kredytobiorcę, aby otrzymać kredyt konsolidacyjny bez hipoteki są analogiczne do tych, jakie klient musi spełnić przy zaciąganiu pozostałych zobowiązań kredytowych.

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki – czego musi spodziewać się kredytobiorca?

Z uwagi na to, że udzielając kredytu konsolidacyjnego bez hipoteki bank ponosi większe ryzyko w zakresie niezaspokojenia swoich roszczeń z tytułu niespłaconego zobowiązania przez kredytobiorcę, należy spodziewać się bardzo szczegółowej analizy naszej zdolności kredytowej. W celu weryfikacji zdolności kredytowej (procedura jest tożsama jak przy zaciąganiu każdego innego zobowiązania kredytowego) bank może zażądać przedłożenia w tym celu takich dokumentów, jak np. zaświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia, uwzględniające wszystkie kredyty lub pożyczki. Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki przyznawany jest osobom zadłużonym, które jednak posiadają odpowiednią zdolność kredytową oraz pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej.

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki w swojej ofercie posiadają praktycznie wszystkie największe banki w Polsce. Decydując się jednak na skorzystanie z konsolidacji swoich zobowiązań i dokonując wyboru oferty konkretnego banku należy z dużą precyzją zapoznać się z treścią samej umowy o kredyt konsolidacyjny bez hipoteki, jak również z Ogólnymi Warunkami Umowy lub Regulaminem, które najczęściej stanowią załączniki do umowy kredytu. Szczególną uwagę należy zwrócić na postanowienia umowne, dotyczące RRSO. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wskazuje bowiem na całkowitą kwotę kosztów, jakie kredytobiorca będzie ponosił z tytułu kredytu w stosunku rocznym.

Jeśli szukasz pomocy prawnej w tym zakresie skontaktuj się z nami! Udzielamy także porad prawnych online.

adwokat Magdalena Smędzik smedzik@bgka.pl

adwokat Grzegorz Górecki gorecki@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna