aktualności

Nowelizacja tarczy antykryzysowej – najważniejsze zmiany.

Sejm przyjął poprawki do tarczy antykryzysowej w nocy z 8 na 9 kwietnia 2020 r. Projekt trafi teraz do Senatu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

 1. Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników.

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. Doprecyzowano przy tym, że liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych – pracowników młodocianych.

 1. Przesyłka hybrydowa.

Do dnia 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 powierza się operatorowi wyznaczonemu (Poczcie Polskiej) świadczenie usługi pocztowej, polegającej na przyjęciu przesyłki poleconej, a następnie jej przemieszczeniu i doręczeniu w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu.

Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o przesyłce poleconej albo o doręczaniu pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do obioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. W upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi.

Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu.

Podkreślenia wymaga, że z usługi będą mogły skorzystać jedynie podmioty posiadające profil zaufany.

 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy i przestoju ekonomicznego.

Z dofinansowania mogą skorzystać także organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).

 1. Świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych oraz świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych będzie wypłacane maksymalnie trzykrotnie.

Osobom samozatrudnionym świadczenie postojowe zostanie wypłacone, jeżeli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód nie przekroczy kwoty 15 681 zł, a równocześnie spadnie o co najmniej 15% w odniesieniu do miesiąca jeszcze wcześniejszego. Nadto, działalność musi być zarejestrowana najpóźniej w dniu 31 stycznia 2020 r.

 1. Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną.

Rolnikowi i domownikowi rolnika w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 1. Wyłączenie spod egzekucji środków przeznaczonych na walkę z COVID-19.

Środki przekazane w ramach finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielanych przez podmioty wykonywane działalność leczniczą, nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

 1. Wprowadzenie zdalnych egzaminów i obron, wydłużenie ważności legitymacji studenckiej, zawieszenie rat kredytu studenckiego.
 1. Nielimitowany dostęp do stron internetowych (strony w domenie gov.pl, e-learning) w usługach komórkowych.
 1. Umożliwienie zdalnego udziału uczestnikom funduszy inwestycyjnych w zgromadzeniach.
 1. Wprowadzenie Funduszu Szerokopasmowego, którego celem jest wspieranie rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, w roku 2020.
 1. Zachowanie ważności praw jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami lub potwierdzającym posiadanie oznaczonych kwalifikacji – w okresie do 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat
bieszczad@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna