aktualności

Pandemia COVID-19 a obowiązek zapłaty rat leasingowych.

Powszechną praktyką – zarówno wśród przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej – jest zawieranie umów leasingu pojazdów osobowych i ciężarowych. W związku z epidemią koronawirusa, wielu przedsiębiorców zmuszonych było ograniczyć lub zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą, a sytuacja finansowa znacznej części gospodarstw domowych pogorszyła się, co nie pozostaje bez wpływu na możliwość terminowego uiszczania rat leasingowych.

Wskazać należy, że samo zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub pogorszenie się sytuacji finansowej leasingobiorcy w następstwie epidemii nie daje możliwości zaniechania terminowego uiszczania rat leasingowych. Umowa leasingu nadal obowiązuje, a zatem leasingobiorca jest obowiązany raty leasingowe płacić w terminie, a leasingodawca jest obowiązany zapewnić leasingobiorcy możliwość korzystania z pojazdu. Nie oznacza to jednak, że leasingobiorca nie może podjąć żadnych czynności, by polepszyć swoją sytuację.

We wspólnym komunikacie Związku Polskiego Leasingu oraz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów zapowiedziano, że leasingodawcy podejmą działania mające na celu ochronę leasingobiorców.  Leasingobiorcy będą uprawnieni do złożenia wniosku o odroczenie spłaty rat, a leasingodawcy nie będą naliczać karnych odsetek w związku z takim odroczeniem. Leasingodawcy zapowiedzieli również rezygnację z części pobieranych od leasingobiorców opłat. Nadto, leasingodawcy wskazują na możliwość renegocjacji warunków umów, w tym czasu ich trwania.

Należy pamiętać, że każdy leasingodawca indywidualnie wdraża rozwiązania zapowiedziane przez Związek Polskiego Leasingu oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, a zatem procedura składania wniosku o odroczenie rat leasingowych, jak też warunki tego odroczenia mogą się różnić. Przed złożeniem wniosku o odroczenie rat, warto dokładnie przeanalizować postanowienia umowy leasingowej, gdzie mogą być zawarte postanowienia regulujące obowiązki stron na wypadek zaistnienia przypadków siły wyższej.

Należy również wskazać, że jeżeli z powodu ogłoszenia stanu epidemii zapłata rat leasingowych w umówionej wysokości wiązałaby się z nadmiernymi trudnościami albo groziłaby leasingobiorcy rażącą stratą, a strony nie przewidziały w umowie rozwiązań związanych z zaistnieniem takiej wyjątkowej sytuacją, leasingobiorca może żądać obniżenia rat leasingowych, odroczenia terminów ich płatności, a nawet rozwiązania umowy. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują bowiem możliwość zmiany lub rozwiązania umowy z uwagi na wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, a pandemię COVID-19 z pewnością można uznać za okoliczność nadzwyczajną.

Reasumując, leasingobiorca może zwrócić się do leasingodawcy o renegocjację warunków umowy, a w braku porozumienia może szukać ochrony w sądzie. Przed sporządzeniem pozwu warto zweryfikować czy dany leasingodawca nie oferuje możliwości odroczenia spłat rat leasingowych lub innej formy pomocy leasingobiorcy.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat
bieszczad@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna