aktualności

Tarcza antykryzysowa. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.

18. kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która znowelizowała tzw. tarczę antykryzysową. Zmiany dotyczą m. in. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, od 18. kwietnia 2020 r. pożyczkę taką mogą uzyskać również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnieni).

Pożyczka udzielana jest jednorazowo, na podstawie umowy, w kwocie nieprzekraczającej 5 000 zł, a środki finansowe uzyskane w ten sposób mają służyć pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

O pożyczkę ubiegać się mogą mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przed 1. marca 2020 r. Za mikroprzedsiębiorców uważa się przedsiębiorców spełniających w co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie następujące warunki:

  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora danego urzędu. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. We wniosku przedsiębiorca winien oświadczyć o stanie zatrudnienia na dzień 29. lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Co znamienne, nie jest konieczne wykazywanie we wniosku (np. za pomocą dokumentów), że w następstwie epidemii doszło do zmniejszenia się dochodów przedsiębiorcy, wystarczające w tym zakresie jest oświadczenie przedsiębiorcy. Decyzję w przedmiocie udzielenia pożyczki podejmuje starosta.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Należy jednak mieć na uwadze, że Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

Podkreślić należy, że pożyczka może zostać umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy, jeżeli mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć w terminie 14 dni po upływie 3 miesięcy prowadzenia działalności. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat
gorecki@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna