aktualności

Projekt nowelizacji tarczy antykryzysowej – najważniejsze zmiany.

28. kwietnia 2020 r. do Sejmu trafił projekt ustawy nowelizującej tarczę antykryzysową. Projekt zawiera wiele zmian, poniżej przedstawiamy te najważniejsze.

 1. Zwolnienie z ZUS dla osób opłacających składki na własne ubezpieczenie. Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby, których przychód był wprawdzie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł), ale miesięczny dochód z działalności nie przekroczył na dzień 1. lutego 2020 r. kwoty 7 000 zł. Oznacza to, że ze zwolnienia nie będą mogły skorzystać osoby, których dochód spadł poniżej 7 000 zł dopiero w marcu lub kwietniu 2020 r. Zwolnienie z ZUS dotyczy wyłącznie dwóch miesięcy – kwietnia i maja 2020 r.
 1. Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900 zł. Wprowadzenie reguły „złotówka za złotówkę”, zgodnie z którą środki z funduszu będą wypłacane także po przekroczeniu progu dochodowego, ale będą wówczas pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Jeżeli jednak ustalona w ten sposób kwota świadczenia byłaby niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
 1. Wprowadzenie w Kodeksie cywilnym zapisu, zgodnie z którym nieważna będzie umowa, na mocy której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową takiej osoby, jeżeli wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń lub, jeżeli wartość tych roszczeń nie jest oznaczona lub, jeżeli zawarcie umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę.
 1. Wprowadzenie w Kodeksie postępowania cywilnego zapisu, zgodnie z którym termin licytacji nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika wyznacza się wyłącznie na wniosek wierzyciela (wierzycieli), któremu przysługuje wierzytelność wynosząca co najmniej 1/20 sumy oszacowania nieruchomości. Proponowany jest także zapis zwiększający wysokość kwoty wolnej od egzekucji o 25% w przeliczeniu na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu dłużnika.
 1. Wprowadzenie w Kodeksie karnym zapisu, zgodnie z którym penalizowane jest żądanie przez pożyczkodawcę odsetek co najmniej dwukrotnie wyższych od odsetek maksymalnych albo zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie przewyższającej co najmniej dwukrotnie wysokość odsetek maksymalnych. Penalizowane będzie żądanie ww. kwot od osoby fizycznej zawierającej umowę pożyczki niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Rozszerzenie katalogu spraw, które będzie można załatwić drogą elektroniczną. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej abonent będzie mógł wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych i uzyskać informacje na temat tej umowy, a za pomocą platformy ePUAP możliwe będzie wniesienie pisma do sądu powszechnego. Sądy powszechne będą uprawnione do dokonywania doręczeń za pomocą platformy ePUAP, portalu informacyjnego sądów powszechnych lub poczty elektronicznej. Za zgodą odbiorców przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły przekazywać w formie elektronicznej projekty zmian w umowach, a ubezpieczeni będą mogli otrzymać w formie elektronicznej pełną informację o stanie swego konta. Nadto, za pomocą środków indywidualnego porozumiewania się na odległość będą mogły być udzielane nieodpłatne porady prawne.
 1. Zmiany w funkcjonowaniu sądów powszechnych i administracyjnych. Wprowadzenie reguły prowadzenia rozprawy i posiedzenia jawnego przy użyciu środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Członkowie składu orzekającego, za wyjątkiem przewodniczącego i sprawozdawcy, będą mogli w posiedzeniu uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W taki sposób prowadzone będą posiedzenia w toku postępowania cywilnego oraz sądowoadministracyjnego. Dodatkowo, proponowany jest zapis dający możliwość zamknięcia rozprawy i wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym, po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie, jeżeli w toku postępowania cywilnego przeprowadzone zostały wszystkie dowody.
 1. Wprowadzenie możliwości udzielenia pełnomocnictwa pocztowego w zwykłej formie pisemnej, bez wychodzenia z domu.
 1. Wprowadzenie reguły, zgodnie z którą wysokość emerytury w czerwcu 2020 r. będzie ustalana w tożsamy sposób, co w wysokość emerytury w maju 2020 r., jeżeli jest do korzystniejsze dla ubezpieczonego.
 1. Wprowadzenie obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców cyfrowych wpłat w wysokości 1,5% przychodu osiąganego na płatnościach z tytułu audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD) na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
 1. Wprowadzenie możliwości dokapitalizowania Agencji Rozwoju Przemysłu S. A.
 1. Wprowadzenie zwolnienia cudzoziemców z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę sezonową w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w okresie 30 dni od daty ich odwołania.
 1. Wprowadzenie regulacji mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i finansowej stabilności przedsiębiorstw zajmujących się żeglugą śródlądową, sprzedażą energii elektrycznej, przewozem kolejowym i autobusowym oraz produkcją rolną.
 1. Wprowadzenie regulacji umożliwiających wydanie decyzji w sprawie świadczenia na podstawie nieprawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Nadto, sprawy odwołań od orzeczeń wydanych przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności będą przez sądy rozpatrywane jako pilne.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat
bieszczad@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna