aktualności

Bezpieczny powrót do pracy w gabinecie fryzjerskim lub kosmetycznym.

W ciągu kilku najbliższych dni najpewniej zostanie wznowiona działalność salonów kosmetycznych i fryzjerskich, a wielu lekarzy zdecyduje się powrócić do pracy w pełnym wymiarze. Równocześnie zostanie utrzymany obowiązek zachowania dystansu społecznego oraz zasłaniania ust i twarzy w przestrzeni publicznej. Wraz ze wznowieniem działalności salonów masażu, gabinetów lekarskich, kosmetycznych i fryzjerskich, wiele osób zwraca się do kancelarii z pytaniem, w jaki sposób prowadzić taką działalność, aby ustrzec się przed roszczeniami klientów z tytułu zarażenia koronawirusem.

Zarażenie się chorobą zakaźną w gabinecie stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnoprawnej osoby prowadzącej taki gabinet, jeżeli do zakażenia doszło w następstwie jej winy (przez co należy rozumieć także niedbalstwo). W przypadku zwrócenia się przez klienta z roszczeniem odszkodowawczym, osoba prowadząca gabinet może zwolnić się z odpowiedzialności, jeśli wykaże brak swojej winy w zarażeniu. Podstawę odpowiedzialności może stanowić również nienależyte wykonanie umowy zawartej między klientem a osobą prowadzącą gabinet. 

W pierwszej kolejności należy zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też o znajomość tych przepisów wśród klientów. Niezbędnym jest wdrożenie w gabinecie wszystkich procedur bezpieczeństwa związanych z unikaniem zarażenia koronawirusem. Warto wywiesić w widocznym miejscu regulamin świadczenia usług, aby każdy klient mógł się z nim zapoznać. W regulaminie należy poinformować klienta, że koniecznym jest korzystanie ze środków antybakteryjnych oraz zasłanianie w miarę możliwości nosa i ust podczas wizyty. Możliwym jest również wprowadzenie reguły, zgodnie z którą klient po wejściu do gabinetu obowiązany jest poddać się pomiarowi temperatury ciała, a w przypadku, gdy temperatura ta będzie powyżej normy – usługa nie zostanie mu udzielona. Regulamin powinien także wskazywać ewentualne ograniczenia dotyczące liczby osób, które mogą równocześnie przebywać w salonie lub gabinecie. Celowa jest rezygnacja z przyjmowania osób, które wcześniej nie umówiły się telefonicznie na wizytę.

Od klienta warto odebrać pisemne oświadczenie o pozostawaniu w dobrym stanie zdrowia, braku zarażenia koronawirusem i braku kontaktu z ludźmi zarażonymi koronawirusem. Oświadczenie powinno zawierać także informację o celu zbierania tych danych oraz zgodę klienta na ich przetwarzanie. Klient winien również złożyć swój podpis pod oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem świadczenia usług.

Niezbędna jest także dbałość o dokumentację sterylizacji gabinetu i używanego w nim sprzętu. Jeżeli to możliwe, wysterylizowany sprzęt należy przechowywać w pakiecie opatrzonym etykietą z datą sterylizacji. Taki pakiet należy otworzyć dopiero przy kliencie, a klient fakt ten powinien poświadczyć swoim podpisem. W pozostałych przypadkach, można poprzestać na sporządzeniu karty przeprowadzonego zabiegu ze wskazaniem zastosowanych środków ostrożności. Kartę klient powinien podpisać.

Oświadczenia klienta i dokumentację sterylizacji sprzętu należy starannie gromadzić, by w razie wystąpienia przez klienta z roszczeniem odszkodowawczym z tytułu zarażenia koronawirusem, móc wykazywać zachowanie wszelkich środków ostrożności. Musimy bowiem wykazać, że zachowaliśmy należytą staranność, zrobiliśmy wszystko, by klient był zabezpieczony przed zarażeniem.

Niekiedy można usłyszeć o pomyśle odbierania od klientów oświadczenia o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń z tytułu zarażenia się w gabinecie lub salonie. Wątpliwym jest jednak skuteczność takiego oświadczenia, ponieważ zrzeczenie się roszczeń z tytułu szkody na osobie może zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycie społecznego. Nadto, Kodeks cywilny precyzuje, że w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy poprzez dopuszczenie do zarażenia się koronawirusem nie będzie zatem możliwe.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat
bieszczad@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna