Kategorie
aktualności Windykacje

Sprzedaż długu firmie windykacyjnej, czy jest to bezpieczny zabieg?

W obrocie pomiędzy przedsiębiorcami powszechnym zjawiskiem jest niestety zaleganie z płatnościami.

Z pewnością każdy przedsiębiorca spotkał się z nieuregulowaniem przez kontrahentów choćby części wymagalnych już zobowiązań. Wielu wierzycieli nie chcąc inwestować środków pieniężnych oraz czasu w proces sądowy i ewentualne postępowanie egzekucyjne decyduje się na sprzedaż długu firmie windykacyjnej. Co to w praktyce oznacza?

Pod pojęciem sprzedaży długu należy rozumieć cesję wierzytelności, czyli przeniesienie prawa do konkretnej wierzytelności na rzecz innej osoby lub podmiotu. Umowę cesji reguluje art. 509 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym Wierzyciel  może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Umowa cesji powinna regulować warunki sprzedaży długu firmie windykacyjnej, tj. określać wierzytelność podlegającą cesji, cenę za jaką następuje przelew wierzytelności, termin i zasady zapłaty. Co do zasady przedmiotem sprzedaży firmie windykacyjnej może być wierzytelność już wymagalna (wówczas kiedy minął termin zapłaty)  lub przyszła (czyli taka, która dopiero ma powstać). W praktyce najczęściej przedmiotem umowy cesji na rzecz firmy windykacyjnej są wierzytelności wymagalne, wynikające z braku zapłaty z tytułu świadczonych usług, czy dostarczonych towarów, braku spłaty pożyczki.

O czym należy pamiętać decydując się na sprzedaż długu firmie windykacyjnej

Decydując się na sprzedaż długu firmie windykacyjnej należy liczyć się z tym, że nie otrzymamy wskutek powyższego  całej kwoty np. należnego nam wynagrodzenia za świadczone usługi lub dostarczony kontrahentowi towar. W zależności od oferty danej firmy windykacyjnej wierzyciel powinien mieć świadomość, że odzyskana przez niego kwota będzie pomniejszona o wynagrodzenie firmy windykacyjnej oscylujące w granicach od  10 do nawet 50 % wierzytelności. A zatem cena, za jaką dokonamy zbycia przysługującej nam wierzytelności nie będzie pokrywała całego zadłużenia kontrahenta.

Koszty sprzedaży długu firmie windykacyjnej

Koszt jaki faktycznie ponosi wierzyciel w przypadku sprzedaży długu firmie windykacyjnej jest zatem o wiele wyższy niż w przypadku dochodzenia zapłaty przed sądem. Warto wspomnieć, że w przypadku wygranego sporu sądowego poniesione przez wierzyciela koszty procesu (a więc także koszty pełnomocnika) zostaną zasądzone na jego rzecz i będą obciążać dodatkowo dłużnika. Finalnie wszelkie koszty sądowe związane z postępowaniem winny być wyegzekwowane od dłużnika. W przypadku sprzedaży długu firmie windykacyjnej całość kosztów związanych z odzyskaniem należności ponosi wierzyciel. Otrzymuje on bowiem wyłącznie część należnego mu świadczenia.

Umowa sprzedaży długu

Przed podjęciem decyzji o sprzedaży długu firmie windykacyjnej należy bardzo dokładnie przeanalizować umowę, na mocy której dokonamy przelewu naszej wierzytelności na podmiot trzeci. Najczęściej firmy zajmujące się profesjonalnym skupem wierzytelności posługują się gotowymi wzorcami umów, na treść którego wierzyciel nie ma wpływu co nie oznacza, że powinniśmy zawierać umowę, której zapisów nie rozumiemy albo która jest dla nas choćby w części niekorzystna.

Przed podpisaniem umowy powinniśmy zwrócić także uwagę, czy w umowie z kontrahentem, z której wynika zadłużenie nie znajduje się postanowienie, zgodnie z którym mamy zakaz cesji wierzytelności wynikających z tej umowy. W przypadku, w którym takie postanowienie znajduje się w naszym kontrakcie handlowym, wierzytelności powstałe wskutek niewykonania umowy przez stronę przeciwną nie mogą być przez nas sprzedane firmie windykacyjnej.

Podsumowując, do zalet sprzedaży długu firmie windykacyjnej należy zaliczyć na pewno oszczędność czasu. Przelew wierzytelności powoduje to, że w krótkim czasie otrzymujemy zapłatę za cesję, oszczędzając czas na postępowanie sądowe o zapłatę. Istotnym minusem sprzedaży długu jest jednak to, że pozbawiamy się możliwości odzyskania pełnej kwoty należności, w tym odsetek i kosztów procesu oraz postępowania egzekucyjnego. Odzyskana przez nas kwota na skutek sprzedaży wierzytelności będzie jedynie częścią rzeczywistego zadłużenia.

W odniesieniu do powyższego, dla przedsiębiorcy w pierwszej kolejności bardziej korzystne jest podjęcie próby dochodzenia zapłaty w toku tradycyjnego postępowania, poczynając od wezwania do zapłaty i sporządzenia pozwu, ponieważ daje to szanse na odzyskanie należności w całości. Sprzedaż długu firmie windykacyjnej powinna być rozważana jako wyjście ostateczne, gdy wierzytelność okaże się niemożliwa do ściągnięcia.

adwokat Grzegorz Górecki – Kancelaria Adwokacka BGKA

gorecki@bgka.pl