aktualności

COVID-19. Tarcza antykryzysowa. Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r., zwana tarczą antykryzysową, w związku z kryzysem gospodarczym, spowodowanym pandemią koronawirusa, wprowadza katalog świadczeń dla przedsiębiorców.  Jednym z takich świadczeń jest tzw. świadczenie postojowe.

Komu przysługuje?

 • osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub
 • wykonującej umowę cywilnoprawną, tj.:
  1. agencyjną,
  2. zlecenia,
  3. inną umowę o świadczeniu usług, do której stosuje się przepisy o umowie zlecenia,
  4. o dzieło

pod warunkiem, że osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie? 

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą świadczenie przysługuje, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r, i :

 • nie zawiesiła prowadzenia działalności gospodarczej oraz
  • przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie przekroczył 15 681 zł;
  • działalność gospodarcza została zarejestrowana przed 1 marca 2020 r.;
 • zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz

przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 15 681 zł.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie przysługuje jeżeli:

 • umowa została zawarta przed dniem 01 lutego 2020 r.,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż 15 681 zł.

Jaka jest wysokość świadczenia? 

Świadczenie wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2 080 zł, chyba że:

 • wysokość przychodu z tytułu umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1 300 zł – wtedy świadczenie odpowiada sumie tego przychodu,
 • osoba korzysta ze zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). – wtedy świadczenie wynosi 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1 300 zł.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje tylko jedno.

Gdzie składać wniosek? 

Wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną składa wniosek za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.

Co powinien zawierać wniosek?

 • dane osoby uprawnionej (imię i nazwisko, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu);
 • numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON;
 • adres do korespondencji w przypadku osób, wykonujących umowę cywilnoprawną;
 • nazwę skróconą płatnika składek w przypadku osób prowadzących działalność gospodarcza;
 • wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;
 • dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek: a) imię i nazwisko, nazwę skróconą, b) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON, c) adres do korespondencji;
 • oświadczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oraz odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego potwierdzające spełnienie wymogów do otrzymania świadczenia oraz kopię umów cywilnoprawnych.

Jaki jest termin na złożenie wniosku? 

Wniosek składa się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii.

W ostatnim czasie słyszeliśmy wiele o planowanych rozwiązaniach prawnych, które mają wspomóc przedsiębiorców w tym trudnym dla nich czasie.

Tzw. tarcza kryzysowa przewiduje szereg ulg i uprawnień, mających na celu odciążenie w czasie kryzysu: pracowników, przedsiębiorców oraz świadczących usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne. Jednym z takich rozwiązań jest tzw. świadczenie postojowe. Pełni ono funkcję jednorazowego zasiłku. Świadczenie to nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu z uwagi na jego socjalny charakter.

W sytuacji, w której przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, bądź świadczący usługi w oparciu o jedną z wymienionych w niniejszym artykule umów, z uwagi na pandemię COVID – 19 doświadczył przestoju w prowadzonej działalności lub wykonaniu umowy cywilnoprawnej, warto rozważyć możliwość skorzystania z proponowanego świadczenia.

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat

Magdalena Smędzik
aplikant adwokacki

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna