aktualności

Czy epidemia zwalnia członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki we właściwym czasie?

Zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego:

  • dłużnik obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości;
  • w przypadku, gdy dłużnikiem jest spółka z o. o. obowiązek ten ciąży na każdym członku zarządu;
  • brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie spowoduje, iż członkowie zarządu będą odpowiadać za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym.

Czy epidemia stanowi przyczynę wyłączającą powyższy obowiązek? 

Pandemia COVID – 19 nie stanowi przyczyny wyłączającej obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Gdzie należy dokonać złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? 

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy właściwy ze względu na siedzibę spółki.

Kryzys gospodarczy, spowodowany ogólnoświatową pandemią COVID – 19 z pewnością doprowadzi lub już doprowadził do problemów z płynnością finansową wielu przedsiębiorstw. Na przedsiębiorców prawo nakłada obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności. Brak złożenia wniosku w określonym terminie spowoduje, że wierzyciele spółki będą mogli dochodzić przed sądem zapłaty wymagalnych zobowiązań spółki bezpośrednio od członków zarządu z ich majątku osobistego.

Z dopełnienia powyższego obowiązku nie zwalnia aktualna sytuacja spowodowana ogłoszonym stanem epidemii. Również oczekiwanie przez przedsiębiorców na pomoc ze strony państwa w obliczu kryzysu gospodarczego nie wyłącza obowiązku odpowiedniego reagowania na zaistniałą sytuację w zarządzanym przedsiębiorstwie.

Oznacza to, że mimo pandemii koronawirusa członkowie zarządu, aby zwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki muszą w odpowiednim czasie złożyć do sądu upadłościowego wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa.

Kiedy Twoje przedsiębiorstwo stanie się niewypłacalne?

  • jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych,
  • gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Pomimo nadzwyczajnej sytuacji, panującej aktualnie w naszym kraju, powyższe zasady nie uległy zmianie. W związku z dynamicznym rozwojem pandemii, ważne jest, aby na bieżąco monitorować sytuację finansową spółki. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnościami, należy rozważyć, czy stan finansów spółki nie uzasadnia złożenia wniosku o głoszenie przez sąd upadłości. Należy pamiętać,  że jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony za późno, tj. po upływie 30 – dniowego terminu od zaistnienia stanu niewypłacalności, członkowie zarządu będą odpowiadać solidarnie za zobowiązania spółki, ze swojego osobistego majątku.

Aby uniknąć konieczności regulowania zobowiązań spółki należy:

  • przeanalizować stan finansów spółki pod kątem jej niewypłacalności w rozumieniu Prawa Upadłościowego,
  • dokonać oceny, czy kondycja finansowa spółki uzasadnia złożenie wniosku o ogłoszenie jej upadłości,
  • przygotować niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • sporządzić stosowny wniosek do sądu upadłościowego.

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat

Magdalena Smędzik
aplikant adwokacki

udostępnij artykuł
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print