aktualności

Koronawirus a urlop bezpłatny – konsekwencje dla pracodawcy i pracownika.

Urlop bezpłatny:

  • udzielany jest na pisemny wniosek pracownika;
  • przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Czy okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Okres takiego urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na pandemię koronawirusa przedsiębiorcy znaleźli się w trudnej sytuacji. Poszukując skutecznych rozwiązań, pozwalających przetrwać zastój gospodarczy często decydują się na udzielenie swoim pracownikom urlopu bezpłatnego.

Korzystając z tej możliwości należy pamiętać także o konsekwencjach urlopu bezpłatnego, związanych z ubezpieczeniem społecznym pracownika.

Zgodnie z art. 69 ust. 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu. Jednak po tym okresie uprawnienie to wygasa, co w efekcie pozbawia pracownika możliwości bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej. W konsekwencji należy przyjąć, że pracodawca nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika w czasie, gdy ten przebywa na urlopie bezpłatnym.

Należy jednak pamiętać o konieczności zgłoszenia faktu udzielenia takiego urlopu do ZUS w tzw. raporcie, na specjalnym druku.

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego to jedno z wielu dostępnych rozwiązań, mogących pomóc pracodawcom w doraźnym zarządzaniu pracownikami i przedsiębiorstwem w dobie kryzysu związanego z zagrożeniem koronawirusem.

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat

Magdalena Smędzik
aplikant adwokacki

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna