aktualności

Tarcza 3.0. Zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Projekt tarczy antykryzysowej 3.0 zakłada wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, by powrót do „normalności” był możliwy i równocześnie bezpieczny. Poszerzone zostały również uprawnienia notariuszy. Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany.

Po pierwsze, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 będzie można wnieść pismo do sądu powszechnego przy użyciu platformy ePUAP. Datą wniesienia pisma będzie w takim wypadku data określona w urzędowym poświadczeniu odbioru. Do pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego nie trzeba dołączać odpisów dla pozostałych uczestników postępowania. Kopie dokumentów elektronicznych w postaci wydruków obowiązany jest sporządzić sąd, a od wnoszącego pismo pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 10 złotych za każde rozpoczęte dziesięć stron wydruków.

Przy wykorzystaniu platformy ePUAP możliwe jest również dokonywanie doręczeń przez sąd, przy czym wymagana jest zgoda uczestnika postepowania, który uprzednio wniósł pismo za pośrednictwem tej platformy. Doręczenie może odbyć się także za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych, o ile uczestnik postępowania wyraził na to zgodę. Innym dopuszczalnym sposobem doręczenia pisma będzie wykorzystanie w tym celu poczty elektronicznej, przy czym uczestnik musi wystąpić do sądu o doręczanie pism w ten sposób i wskazać w tym celu adres poczty elektronicznej. Adresat potwierdza odebranie pisma, wnosząc potwierdzenie za pośrednictwem platformy ePUAP lub z adresu poczty elektronicznej, w terminie czternastu dni od dnia nadania pisma lub zamieszczenia go w portalu informacyjnym sądów powszechnych. Za dzień doręczenia pisma uznaje się dzień wskazany w otrzymanym przez sąd potwierdzeniu. W braku potwierdzenia doręczenie pisma uznaje się za dokonane z upływem czternastu dni od jego nadania lub zamieszczenia w portalu informacyjnym sądów powszechnych.

Warto też wskazać, że ustawa przyznaje notariuszowi uprawnienie do wydrukowania dokumentu elektronicznego sporządzonego przed podmiot publiczny i opatrzenia wydruku data pewną, przy czym dokument ten musi być niezbędny do przeprowadzenia czynności notarialnej. Taki sporządzony przez notariusza dokument będzie mieć moc prawną dokumentu elektronicznego.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat
gorecki@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna