aktualności

Regulaminy dla e-commerce.

Epidemia i stanowiące jej następstwo ograniczenia w życiu codziennym, w tym w szczególności zamknięcie sklepów, sprawiły, że sporo osób częściej robi zakupy za pośrednictwem Internetu. Wielu przedsiębiorców uniknęło upadłości dzięki oferowaniu swoich produktów w formie e-commerce. Doświadczenia epidemiczne ukazały, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie się na przeniesienie działalności do sklepów internetowych.

Wielu przedsiębiorców, którzy dotychczas prowadzili wyłącznie sklepy stacjonarne (restauratorów, prowadzących kawiarnie i piekarnie, a także specjalistyczne sklepy ze sprzętem sportowym), zaczęło prowadzić sklepy internetowe. Lektura regulaminów publikowanych na stronach internetowych tych przedsiębiorców prowadzi do wniosku, że wielu z nich popełnia błędy, które mogą skutkować roszczeniami konsumentów, a nawet odpowiedzialnością przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podpowiadamy, jak uniknąć takich błędów. 

Po pierwsze, należy odróżnić regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną od regulaminu sklepu internetowego. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada na każdego przedsiębiorcę posiadającego stronę internetową obowiązek umieszczenia tamże regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Co istotne, regulamin taki musi być na stronie zamieszczony, nawet jeżeli przedsiębiorca nie posiada sklepu internetowego.  Świadczeniem usług drogą elektroniczną jest już udostępnienie klientowi strony internetowej do korzystania.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa w szczególności: 1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym; 3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 4) tryb postępowania reklamacyjnego. Przedsiębiorca może również zamieścić w regulaminie inne informacje. Warto wspomnieć, że nieumieszczenie na stronie internetowej regulaminu lub umieszczenie go w formie niepełnej może łączyć się z karą grzywny.

Regulamin sklepu internetowego określa natomiast zasady działania danego sklepu, w tym sposoby dokonywania płatności, wysyłki i zwrotów. Należy pamiętać, by taki regulamin nie zawierał klauzuli abuzywnych. Klauzule abuzywne to zapisy umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie, kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające jego interesy. Takie postanowienia nie będą wiązać konsumenta. Dla przykładu, będą to postanowienia nakładające na konsumenta obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej, jak też te wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie. Regulaminy nie powinny też zawierać postanowień naruszających równowagę kontaktową między przedsiębiorcami, gdyż takie zapisy mogą zostać uznane za nieważne.

W regulaminie warto zawrzeć postanowienia na wypadek niemożności wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę, np. z uwagi na epidemię i ograniczenia z nią związane. Można też zawrzeć postanowienie przewidujące rozwiązanie na wypadek zaistnienia nadzwyczajnej, nieprzewidywalnej zmiany stosunków. Należy jednak pamiętać, by postanowienia takie nie przybrały postaci klauzul abuzywnych, nakazujących konsumentowi wykonanie zobowiązania (np. dokonanie zapłaty) mimo niewykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę.

Sprzedaż internetowa łączy się również z obowiązkiem umożliwienia konsumentowi odstąpienia od umowy (bez podania powodu) w terminie 14 dni. Regulamin powinien zawierać postanowienia odnoszące się do tej kwestii oraz do sposobu zwrotu towaru przez konsumenta. Jeżeli przewidujemy rozwiązania korzystniejsze dla konsumenta (np. prawo odstąpienia od umowy w dłuższym terminie), to powinniśmy informacje o tym zamieścić w regulaminie.

Regulamin powinien zawierać informację o zasadach przetwarzania danych osobowych klienta i, stosownie do RODO. Należy wskazać, że o ile Urząd ochrony danych osobowych przewidział możliwość ograniczenia w pewnym zakresie przepisów o ochronie danych osobowych w walce z epidemią, o tyle przepisy te nadal mają pełne zastosowanie w relacjach handlowych.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat
bieszczad@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna