Kategorie
aktualności

Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy w związku z epidemią koronawirusa?

Jeżeli:

 • przeszkoda w wykonywaniu pracy nastąpiła z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
 • pracownik jest gotowy do wykonywania pracy,
 • przestój nie jest zawiniony przez pracownika

pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

Zagrożenie spowodowane rozprzestrzeniającym się wirusem jest źródłem wielu problemów, zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Z powodu epidemii wiele zakładów pracy ograniczyło swoją działalność, a niektóre z nich wręcz zaprzestało produkcji z powodu ogólnoświatowego przestoju gospodarczego.

Czy w takiej sytuacji pracownik ma prawo do wynagrodzenia?

Powyższą kwestię regulują przepisy prawa pracy. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje. Należy jednak przyjąć, że konieczność zamknięcia zakładu pracy lub ograniczenia jego działalności w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy, chociaż przez niego niezawinioną.

Należy pamiętać, że pracownik – aby zachować prawo do wynagrodzenia – musi wyrażać gotować do podjęcia swoich obowiązków pracowniczych, np. pozostając w miejscu pracy lub oczekując na wezwanie pracodawcy w innym miejscu. Wówczas pracownik powinien aktywnie manifestować pozostawanie w stanie permanentnej (stałej) gotowości do natychmiastowego podjęcia i świadczenia pracy w uzgodnionym miejscu, czasie i rozmiarze pracy, co wymaga co najmniej systematycznego lub periodycznego powiadamiania pracodawcy o miejscu przebywania i sposobach wezwania pracownika do świadczenia pracy w formach dostatecznie informujących pracodawcę o stanie gotowości do pracy.

W związku z powyższym samo bierne oczekiwanie na wezwanie pracodawcy w okresie przedłużającego się przestoju może okazać się niewystarczające do uznania gotowości do pracy, w szczególności podczas przedłużającego się okresu tzw. przestoju. Pracownik przez cały ten okres musi być do dyspozycji pracodawcy.

Odmowa wypłaty wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy z powodu pandemii, jeżeli pracownik wyrażał gotowość do jej świadczenia stanowi naruszenie prawa przez pracodawcę i przyznaje uprawnienie do dochodzenia zapłaty przed sądem pracy.

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat

Magdalena Smędzik
aplikant adwokacki

Kategorie
aktualności

COVID-19. Tarcza antykryzysowa. Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r., zwana tarczą antykryzysową, w związku z kryzysem gospodarczym, spowodowanym pandemią koronawirusa, wprowadza katalog świadczeń dla przedsiębiorców.  Jednym z takich świadczeń jest tzw. świadczenie postojowe.

Komu przysługuje?

 • osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub
 • wykonującej umowę cywilnoprawną, tj.:
  1. agencyjną,
  2. zlecenia,
  3. inną umowę o świadczeniu usług, do której stosuje się przepisy o umowie zlecenia,
  4. o dzieło

pod warunkiem, że osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie? 

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą świadczenie przysługuje, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r, i :

 • nie zawiesiła prowadzenia działalności gospodarczej oraz
  • przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie przekroczył 15 681 zł;
  • działalność gospodarcza została zarejestrowana przed 1 marca 2020 r.;
 • zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz

przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 15 681 zł.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie przysługuje jeżeli:

 • umowa została zawarta przed dniem 01 lutego 2020 r.,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż 15 681 zł.

Jaka jest wysokość świadczenia? 

Świadczenie wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2 080 zł, chyba że:

 • wysokość przychodu z tytułu umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1 300 zł – wtedy świadczenie odpowiada sumie tego przychodu,
 • osoba korzysta ze zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). – wtedy świadczenie wynosi 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1 300 zł.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje tylko jedno.

Gdzie składać wniosek? 

Wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną składa wniosek za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.

Co powinien zawierać wniosek?

 • dane osoby uprawnionej (imię i nazwisko, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu);
 • numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON;
 • adres do korespondencji w przypadku osób, wykonujących umowę cywilnoprawną;
 • nazwę skróconą płatnika składek w przypadku osób prowadzących działalność gospodarcza;
 • wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;
 • dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek: a) imię i nazwisko, nazwę skróconą, b) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON, c) adres do korespondencji;
 • oświadczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oraz odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego potwierdzające spełnienie wymogów do otrzymania świadczenia oraz kopię umów cywilnoprawnych.

Jaki jest termin na złożenie wniosku? 

Wniosek składa się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii.

W ostatnim czasie słyszeliśmy wiele o planowanych rozwiązaniach prawnych, które mają wspomóc przedsiębiorców w tym trudnym dla nich czasie.

Tzw. tarcza kryzysowa przewiduje szereg ulg i uprawnień, mających na celu odciążenie w czasie kryzysu: pracowników, przedsiębiorców oraz świadczących usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne. Jednym z takich rozwiązań jest tzw. świadczenie postojowe. Pełni ono funkcję jednorazowego zasiłku. Świadczenie to nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu z uwagi na jego socjalny charakter.

W sytuacji, w której przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, bądź świadczący usługi w oparciu o jedną z wymienionych w niniejszym artykule umów, z uwagi na pandemię COVID – 19 doświadczył przestoju w prowadzonej działalności lub wykonaniu umowy cywilnoprawnej, warto rozważyć możliwość skorzystania z proponowanego świadczenia.

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat

Magdalena Smędzik
aplikant adwokacki

Kategorie
aktualności

COVID-19. Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie pracodawców przyznane przez starostę.

W tarczy antykryzysowej przewidziano również możliwość dodatkowego dofinansowania przedsiębiorców – pracodawców poprzez zawarcie przez pracodawcę umowy z właściwym starostą o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, w tym także osób świadczących usługi na postawie umowy zlecenie.

Komu przysługuje dofinansowanie ze starostwa?

Dofinansowanie od starosty przysługuje:

 • mikroprzedsiębiorcom, tj. zatrudniającym mniej niż 10 pracowników,
 • małym przedsiębiorcom, tj. zatrudniającym w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat średniorocznie mniej niż 50  pracownikóworaz osiągającym roczny obrót netto nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro,
 • średnim przedsiębiorcom, tj. zatrudniającym w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat średniorocznie mniej niż 250 pracownikóworaz osiągającym roczny obrót netto  nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 43 mln euro.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie? 

Dofinansowanie przysługuje pracodawcom w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30 % w ujęciu ilościowym lub wartościowym w okresie co najmniej dwóch miesięcy w bieżącym roku w porównaniu do dwóch analogicznych miesięcy w roku 2019 r.

Pracodawca, korzystający z dofinansowania ma obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Jaka jest wysokość dofinansowania? 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotów i wynosi od 50 % w (w przypadku spadku obrotów o 30 %)  do 90 % (przy spadku o co najmniej 80 %) wynagrodzenia pracowników na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Gdzie składać wniosek? 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez powiatowego dyrektora urzędu pracy.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego powinien zawierać oświadczenie o:

 • wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, w związku z COVID – 19, ze wskazaniem wysokości spadku;
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy w rozumieniu Prawa upadłościowego;
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 • posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;
 • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
 • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- -kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie udzielone przez starostę na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorą stanowi kolejne z rozwiązań, mające na celu zmniejszenie kryzysu gospodarczego w wyniku pandemii koronawirusa.

Z uwagi na to, że zbliżający się globalny kryzys gospodarczy najbardziej odczują zapewne małe i średnie przedsiębiorstwa, wiele rozwiązań jest dedykowanych właśnie tym podmiotom. Jednym z nich jest dofinansowanie kosztów pracowniczych, obejmujących wynagrodzenia. Proponowane rozwiązanie może stanowić wymierną pomoc, odciążając w dużym stopniu pracodawcę od kosztów ponoszonych z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracowników.

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat

Magdalena Smędzik
aplikant adwokacki