Kategorie
aktualności odszkodowania

Dochodzenie odszkodowania w postępowaniu karnym z tytułu zarażenia Covid-19.

W dniu 4 marca 2020 roku u pierwszego w Polsce pacjenta (tzw. „pacjenta zero”), wykryto obecność wirusa SARS-CoV-2. W pierwszy weekend czerwca wirusa zdiagnozowano już u niemal 1200 osób. Na razie krzywa zachorowań stale rośnie, jednak po ustaniu stanu epidemii wśród osób poszkodowanych i ich rodzin zapewne pojawią się pytania od kogo i na jakiej podstawie mogą dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego.

Wskazać należy, że w większości przypadków poszkodowany po pierwsze może nie wiedzieć gdzie i od kogo dokładnie zaraził się wirusem, po drugie, nawet podejrzewając, iż zaraził się w konkretnym miejscu i od konkretnej osoby, może mieć nie lada trudności z udowodnieniem tego faktu przed wymiarem sprawiedliwości. Zarówno w procesie cywilnym jak i karnym istnieje reguła tzw. ciężaru dowodu („onus probandi”), stanowiąca, że obowiązek udowodnienia danego twierdzenia spoczywa na osobie podnoszącej to twierdzenie przed sądem. Zwłaszcza w procesie cywilnym, szczegółowego znaczenia nabiera aktywność procesowa stron w prezentowaniu dowodów oraz przytaczaniu faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, I UK 44/18). Sąd zachowuje postawę bierną – nie ma obowiązku dążenia do wszechstronnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy i wyjaśnienia rzeczywistej treści stosunków faktycznych i prawnych. Powyższe może niejako przemawiać na niekorzyść strony próbującej udowodnić daną okoliczność. Z drugiej strony, przepisy procedury cywilnej, w przeciwieństwie do karnej, nie ustanawiają zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść którejkolwiek ze stron procesowych. W procedurze karnej konieczne jest wykazanie winy oskarżonego w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. W innym wypadku, sąd ma prawo skorzystać z wyrażonej w art. 5 § 2 k.p.k. zasady „in dubio pro reo”, rozstrzygając niedające się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego. To w konsekwencji może doprowadzić do nieponiesienia przez niego w ogóle odpowiedzialności za przypisywany czyn. Niewykazanie przez oskarżyciela winy oskarżonego w sposób jednoznaczny skutkować może wynikiem w postaci uniewinnienia sprawcy.

W wypadku zarażenia koronawirusem właściwe wydaje się najpierw złożenie przez poszkodowanego zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez dany podmiot na podstawie art. 161 k.k. albo art. 165 k.k. i dochodzenie swoich praw na drodze postępowania karnego. Dopiero w dalszej kolejności należy rozważyć wytoczenie powództwa obejmującego żądanie zapłaty i dochodzić swoich roszczeń cywilnoprawnych.

Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[1] podwyższone zostały sankcje karne za narażenie na zakażenie lub zakażenie innej osoby lub grupy osób. Zgodnie ze znowelizowanym art. 161 § 2 k.k., kto wiedząc, że jest dotknięty chorobą zakaźną naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5[2]. Wcześniej sankcją za przedmiotowe przestępstwo była kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (§ 3)[3]. Do art. 161 k.k. został dodany § 3, natomiast dotychczasowy § 3 stał się § 4. W nowym przepisie został ujęty typ kwalifikowany czynu zabronionego z art. 161 § 2 k.k., jakim jest narażenie na zarażenie wielu osób.

Przestępstwo z art. 161 § 2 i § 3 k.k. ma charakter materialny (skutkowy). Z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż dla wypełnienia znamion tego przestępstwa, oprócz  świadomości sprawcy, że jest dotknięty chorobą SARS-COVID-19, wystarczy jedynie wywołanie przez niego potencjalnego zagrożenia zarażeniem się innej osoby albo grupy osób, inaczej mówiąc, stworzenie okazji do przeniesienia wirusa na kolejną osobę albo grupę osób. Przestępstwo to może zostać popełnione przez sprawcę jedynie w sposób umyślny – z zamiarem bezpośrednim albo ewentualnym, zarówno poprzez działanie jak i zaniechanie.

Z punktu widzenia formułowania podstawy prawnej zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa istotne jest, że przepis art. 161 § 2 i § 3 k.k. pozostaje w zbiegu kumulatywnym z art. 155 k.k. (nieumyślne spowodowanie śmierci), art. 156 § 2 k.k. (spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w sposób nieumyślny) oraz art. 157 § 1-3 (spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu zarówno w sposób umyślny jak i nieumyślny).

Przestępstwo to należy do grupy tzw. przestępstw wnioskowych.

Istotnym z punktu widzenia obecnej sytuacji przepisem kodeksu karnego pozostaje także przepis art. 165 § 1 k.k. stanowiący, iż kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8[4]. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (§ 2 k.k.). Jeżeli następstwem tego czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przedmiotowy przepis chroni dobro prawne jakim jest bezpieczeństwo powszechne. Ma on charakter materialny (skutkowy). W razie umyślnego popełnienia przedmiotowego przestępstwa (§ 2) skutek w postaci sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób sprawca musi obejmować zamiarem bezpośrednim albo ewentualnym. Natomiast nieumyślną postać przedmiotowego przestępstwa obejmować będzie sytuacje w których sprawca nie przestrzega przepisów obowiązujących w razie wystąpienia danej choroby.

Wskazane w przepisie znamię „zagrożenia epidemiologicznego”, oznacza powstanie stanu skutkującego rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej. Chorobą zakaźną natomiast jest choroba wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy[5]. Z kolei epidemia to wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących[6].

W wypadku uznania w wyroku skazującym, że doszło do wypełnienia znamion typów czynów zabronionych wskazanych w art. 161 k.k. albo 165 k.k., zastosowanie znajdzie art. 46 k.k. stanowiący, iż w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę[7]. Instytucja ta pozwala na uzyskanie odszkodowania już na etapie postępowania karnego, spełniając tym samym swój cel kompensacyjny. Warunkiem orzeczenia obowiązku z at. 46 k. k. jest istnienie szkody w chwili wyrokowania. Co istotne, ustalenia istnienia uszczerbku dokonuje się według tych samych reguł co w postępowaniu cywilnym. Samo wydanie orzeczenia o odszkodowaniu w postępowaniu karnym nie wpływa na zmianę przesłanek, od których zależy powstanie roszczenia odszkodowawczego i zasad ustalania wysokości odszkodowania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 listopada 2016 roku, I ACa 712/16).

Kolejnym krokiem po uzyskaniu korzystnego dla strony rozstrzygnięcia w procesie karnym może być wystąpienie na drogę postępowania cywilnego i dochodzenie niezaspokojonych w postępowaniu karnym roszczeń przed sądem cywilnym.

aplikant adwokacki Karolina Pawnik

adwokat Grzegorz Górecki

 

[1] Dz.U.2020.374 | ustawa z dnia 2 marca 2020 r.

[2]  Art. 161 zmieniony przez art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.

[3] Art. 161 zmieniony przez art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.

[4] Dz.U.2019.1950 t.j. | ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

[5] Art. 2 pkt 3 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.

[6] Artykuł 2 pkt 9 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.

[7] Dz.U.2019.1950 t.j. | ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

 

Kategorie
aktualności

Telepraca – obowiązki pracodawcy i pracownika.

Przez ostatnich kilka tygodni spora część pracowników wykonywała swoje obowiązki w domach. Doświadczenie to pokazało, że w wielu przypadkach pozostawanie przez pracowników w biurze nie jest niezbędnym, by ci wykonywali należycie swoje obowiązki, a może przyczynić się do ograniczenia kosztów pracodawcy. W niniejszym tekście opisujemy najważniejsze obowiązki pracodawcy i pracownika w sytuacji wykonywania pracowniczych obowiązków w formie telepracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy, telepracą jest praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Telepracownikiem natomiast jest pracownik, który pracę w takich warunkach wykonuje, a wyniki swojej pracy przekazuje pracodawcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Należy pamiętać, że warunki stosowania telepracy określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (jeżeli organizacji tych jest więcej, to wszystkie biorą udział w ustalaniu regulaminu). Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia, nie dojdzie do jego ustalenia, pracodawca samodzielnie określa warunki telepracy, musi mieć jednak na uwadze ustalenia podjęte podczas rozmów z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli u danego pracodawcy nie funkcjonują zakładowe organizacje związkowe, pracodawca ustala warunki telepracy po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Niezależnie od powyższego, pracownik może samodzielnie złożyć wniosek o wykonywanie pracy w warunkach telepracy. Pracodawca wniosek ten uwzględnia, chyba że – z uwagi na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika – nie jest to możliwe. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej. Uzgodnienie, że praca będzie wykonywana w warunkach telepracy, może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia, a inicjatorem może być także pracodawca. Co istotne, brak zgody pracownika na zmianę warunków pracy na telepracę w trakcie zatrudnienia nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie pracownikowi sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, a następnie ubezpieczenie tego sprzętu. Sprzęt musi spełniać warunki bezpiecznej i higienicznej pracy, przy czym rodzaj sprzętu uzależniony jest od rodzaju pracy. W praktyce najczęściej będzie to sprzęt komputerowy. Pracodawca jest też zobowiązany pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu oraz zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

Należy jednak pamiętać, że pracodawca i pracownik mogą w powyższym zakresie postanowić odmiennie. Dla przykładu, pracownik może korzystać z własnego sprzętu. W takim wypadku przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, którego wysokość zależy przede wszystkim od norm zużycia sprzętu i jego cen rynkowych. Jeżeli pracownik korzysta z własnego sprzętu, strony powinny dodatkowo ustalić zasady ubezpieczenia tego sprzętu. Ustalony winien być również sposób porozumiewania się stron oraz kontroli wykonywania pracy przez pracownika. Pracodawca określa także zasady ochrony danych przekazywanych pracownikowi oraz przeprowadza, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

Nadto, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, możliwość przebywania na terenie zakładu pracy, kontaktowania się z innymi pracownikami oraz korzystania z zakładowych obiektów socjalnych. Jeśli pracownik pracę wykonuje w domu, pracodawca ma obowiązek weryfikowania czy spełnione zostały normy bezpiecznej i higienicznej pracy. Na każdą jednak kontrolę pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika, a wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych. Pracodawca musi dbać o równe traktowanie wszystkich pracowników, w tym tych wykonujących pracę w formie telepracy.

Telepracownik jest zobowiązany przede wszystkim do wykonywania na rzecz pracodawcy pracy, na zasadach i warunkach określonych w umowie. Pracownik ma obowiązek stosowania się do poleceń pracodawcy. Pracownik winien stosować się do postanowień o miejscu i czasie pracy. Telepracownik jest zobowiązany do pozostawania (w czasie pracy) w kontakcie z pracodawcą oraz do przesyłania wyników swojej pracy. Nadto, pracownik musi dbać o należyty stan techniczny powierzonego sprzętu i sprawować nad nim pieczę, jak też stosować się do wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik nie może podejmować działań w celu uniemożliwienia pracodawcy kontroli w miejscu wykonywania pracy, nawet wtedy, kiedy praca wykonywana jest w domu pracownika.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat
bieszczad@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

Kategorie
aktualności

Wykorzystanie ePUAP w codziennym życiu.

Wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii i związane z tym ograniczenia w działalności urzędów wpłynęły na podjęcie przez wiele osób decyzji o założeniu profilu na ePUAP. ePUAP to elektroniczna platforma usług administracji publicznej, dzięki której obywatele mogą komunikować się z urzędami i załatwiać wiele spraw. Platforma ta intensywnie się rozwija, a wejście w życie rozwiązań proponowanych w tarczach antykryzysowych poszerzyło kategorie spraw, które można załatwić za pośrednictwem ePUAP.

Aby można było korzystać z ePUAP konieczne jest założenie i potwierdzenie profilu zaufanego. Najprostszym sposobem na założenie profilu jest wykorzystanie w tym konta założonego w celu korzystania z innych usług. Wystarczy kliknąć w odpowiednią zakładkę, a następnie potwierdzić SMS-em wolę założenia profilu. Taką możliwość daje aktualnie dziesięć firm, a w tym PKO BP, Santander, Pekao SA, mBank czy ING. Profil zaufany możemy założyć również z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, który służyć będzie do potwierdzenia danych. Jeżeli nie posiadamy możliwości założenia profilu za pośrednictwem sieci Internet, będziemy musieli potwierdzić swoją tożsamość (poprzez okazanie dokumentu tożsamości) w jednym z punktów.

Po pierwsze, platformy ePUAP można użyć do rozliczenia podatku. Przypomnieć należy, że odsetek za opóźnienie w płatności podatku nie zapłacimy, jeśli rozliczymy się do 1. czerwca. Nadto, za pomocą ePUAP możliwe jest założenie działalności gospodarczej oraz jej zawieszenie. Przedsiębiorcy mogą wykorzystać ePUAP do podpisywania dokumentów składanych do KRS. ePUAP pozwala również na składanie i podpisywanie dokumentów takich jak wniosek o wydanie dowodu osobistego lub odpisów aktów stanu cywilnego, a także wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego (nie można się jednak w ten sposób zameldować).

Nadto, ePUAP służy osobom pobierającym świadczenia (500+, Karta Dużej Rodziny) do składania wniosków o ich wypłatę. Przy wykorzystaniu ePUAP możemy także zweryfikować swoje dane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, sprawdzić wysokość składek zaewidencjonowanych na naszym koncie, jak również złożyć wniosek o zwolnienie ze składek w związku z epidemią.

ePUAP daje też możliwość zarejestrowania pojazdów, sprawdzenia liczby punktów karnych i terminu ich wygaśnięcia. Możliwe jest użycie ePUAP do otrzymania e-recepty, e-zwolnienia oraz przechowywania historii zdrowia.

Nie należy zapominać, że tzw. tarcze antykryzysowe wprowadziły, na czas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, możliwość składania za pośrednictwem ePUAP pism do sadów powszechnych.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat
gorecki@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

Kategorie
aktualności

Regulaminy dla e-commerce.

Epidemia i stanowiące jej następstwo ograniczenia w życiu codziennym, w tym w szczególności zamknięcie sklepów, sprawiły, że sporo osób częściej robi zakupy za pośrednictwem Internetu. Wielu przedsiębiorców uniknęło upadłości dzięki oferowaniu swoich produktów w formie e-commerce. Doświadczenia epidemiczne ukazały, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie się na przeniesienie działalności do sklepów internetowych.

Wielu przedsiębiorców, którzy dotychczas prowadzili wyłącznie sklepy stacjonarne (restauratorów, prowadzących kawiarnie i piekarnie, a także specjalistyczne sklepy ze sprzętem sportowym), zaczęło prowadzić sklepy internetowe. Lektura regulaminów publikowanych na stronach internetowych tych przedsiębiorców prowadzi do wniosku, że wielu z nich popełnia błędy, które mogą skutkować roszczeniami konsumentów, a nawet odpowiedzialnością przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podpowiadamy, jak uniknąć takich błędów. 

Po pierwsze, należy odróżnić regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną od regulaminu sklepu internetowego. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada na każdego przedsiębiorcę posiadającego stronę internetową obowiązek umieszczenia tamże regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Co istotne, regulamin taki musi być na stronie zamieszczony, nawet jeżeli przedsiębiorca nie posiada sklepu internetowego.  Świadczeniem usług drogą elektroniczną jest już udostępnienie klientowi strony internetowej do korzystania.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa w szczególności: 1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym; 3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 4) tryb postępowania reklamacyjnego. Przedsiębiorca może również zamieścić w regulaminie inne informacje. Warto wspomnieć, że nieumieszczenie na stronie internetowej regulaminu lub umieszczenie go w formie niepełnej może łączyć się z karą grzywny.

Regulamin sklepu internetowego określa natomiast zasady działania danego sklepu, w tym sposoby dokonywania płatności, wysyłki i zwrotów. Należy pamiętać, by taki regulamin nie zawierał klauzuli abuzywnych. Klauzule abuzywne to zapisy umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie, kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające jego interesy. Takie postanowienia nie będą wiązać konsumenta. Dla przykładu, będą to postanowienia nakładające na konsumenta obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej, jak też te wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie. Regulaminy nie powinny też zawierać postanowień naruszających równowagę kontaktową między przedsiębiorcami, gdyż takie zapisy mogą zostać uznane za nieważne.

W regulaminie warto zawrzeć postanowienia na wypadek niemożności wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę, np. z uwagi na epidemię i ograniczenia z nią związane. Można też zawrzeć postanowienie przewidujące rozwiązanie na wypadek zaistnienia nadzwyczajnej, nieprzewidywalnej zmiany stosunków. Należy jednak pamiętać, by postanowienia takie nie przybrały postaci klauzul abuzywnych, nakazujących konsumentowi wykonanie zobowiązania (np. dokonanie zapłaty) mimo niewykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę.

Sprzedaż internetowa łączy się również z obowiązkiem umożliwienia konsumentowi odstąpienia od umowy (bez podania powodu) w terminie 14 dni. Regulamin powinien zawierać postanowienia odnoszące się do tej kwestii oraz do sposobu zwrotu towaru przez konsumenta. Jeżeli przewidujemy rozwiązania korzystniejsze dla konsumenta (np. prawo odstąpienia od umowy w dłuższym terminie), to powinniśmy informacje o tym zamieścić w regulaminie.

Regulamin powinien zawierać informację o zasadach przetwarzania danych osobowych klienta i, stosownie do RODO. Należy wskazać, że o ile Urząd ochrony danych osobowych przewidział możliwość ograniczenia w pewnym zakresie przepisów o ochronie danych osobowych w walce z epidemią, o tyle przepisy te nadal mają pełne zastosowanie w relacjach handlowych.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat
bieszczad@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

Kategorie
aktualności

Tarcza 3.0. Zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Projekt tarczy antykryzysowej 3.0 zakłada wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, by powrót do „normalności” był możliwy i równocześnie bezpieczny. Poszerzone zostały również uprawnienia notariuszy. Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany.

Po pierwsze, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 będzie można wnieść pismo do sądu powszechnego przy użyciu platformy ePUAP. Datą wniesienia pisma będzie w takim wypadku data określona w urzędowym poświadczeniu odbioru. Do pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego nie trzeba dołączać odpisów dla pozostałych uczestników postępowania. Kopie dokumentów elektronicznych w postaci wydruków obowiązany jest sporządzić sąd, a od wnoszącego pismo pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 10 złotych za każde rozpoczęte dziesięć stron wydruków.

Przy wykorzystaniu platformy ePUAP możliwe jest również dokonywanie doręczeń przez sąd, przy czym wymagana jest zgoda uczestnika postepowania, który uprzednio wniósł pismo za pośrednictwem tej platformy. Doręczenie może odbyć się także za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych, o ile uczestnik postępowania wyraził na to zgodę. Innym dopuszczalnym sposobem doręczenia pisma będzie wykorzystanie w tym celu poczty elektronicznej, przy czym uczestnik musi wystąpić do sądu o doręczanie pism w ten sposób i wskazać w tym celu adres poczty elektronicznej. Adresat potwierdza odebranie pisma, wnosząc potwierdzenie za pośrednictwem platformy ePUAP lub z adresu poczty elektronicznej, w terminie czternastu dni od dnia nadania pisma lub zamieszczenia go w portalu informacyjnym sądów powszechnych. Za dzień doręczenia pisma uznaje się dzień wskazany w otrzymanym przez sąd potwierdzeniu. W braku potwierdzenia doręczenie pisma uznaje się za dokonane z upływem czternastu dni od jego nadania lub zamieszczenia w portalu informacyjnym sądów powszechnych.

Warto też wskazać, że ustawa przyznaje notariuszowi uprawnienie do wydrukowania dokumentu elektronicznego sporządzonego przed podmiot publiczny i opatrzenia wydruku data pewną, przy czym dokument ten musi być niezbędny do przeprowadzenia czynności notarialnej. Taki sporządzony przez notariusza dokument będzie mieć moc prawną dokumentu elektronicznego.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat
gorecki@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

Kategorie
aktualności

Sejm przyjął finalny projekt tarczy antykryzysowej (3.0).

Tarcza antykryzysowa 3.0 weszła w życie, przyjęto 47 z 87 poprawek zarekomendowanych przez Senat. W przedmiotowym tekście przedstawiamy zmiany w finalnym projekcie ustawy.

Jednym z najważniejszych dla przedsiębiorców elementów tarczy jest zapis przewidujący ulgę w składkach na ubezpieczenie społeczne dla samozatrudnionych. Zmiana tej regulacji polega na zastąpieniu sformułowania „luty 2020 r.”sformułowaniem „pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek”. Oznacza to, przedsiębiorca chcący uzyskać ulgę nie mógł uzyskać dochodu przekraczającego 7 000 zł w pierwszym miesiącu, którego dotyczy wniosek. Ze zwolnienia będą mogły zatem skorzystać osoby, których dochód spadł poniżej 7 000 zł dopiero w marcu lub kwietniu 2020 r.

Nadto, osoby prowadzące jednoosobowe firmy będą mogły uzyskać zwolnienie z obowiązku zapłaty składek za kwiecień i maj 2020 r., nawet jeśli te zostały już opłacone.

Rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników o instytucje posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  

Zgodnie z najnowszym brzmieniem ustawy, cudzoziemiec wnioskujący o polską wizę nie będzie zobowiązany (w oznaczonych przypadkach) do osobistego złożenia dokumentów.

Przyjęta została także poprawka, zgodnie z którą wpłata na Państwowy Instytut Sztuki Filmowej będzie mogła być przez przedsiębiorcę zaliczona jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Nie została natomiast przyjęta poprawka podnosząca zasiłek dla bezrobotnych do kwoty 1 800 zł oraz pozwalająca na pobieranie go także przez osoby, które pracowały w innych krajach Unii Europejskiej. Sejm nie poparł również poprawki pozwalającej na zwolnienie z podatków od darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT zakupu wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej oraz urządzeń i środków myjących i odkażających, przeznaczonych dla szpitali, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Nadto, uznania Sejmu nie zdobyła poprawka przewidująca dodatkowe zasiłki opiekuńcze, jak też poprawka wydłużająca bezpłatny dostęp do leków z listy leków refundowanych przysługujący kobietom w ciąży na okres połogu (o dodatkowe 8 tygodni).

Sejm odrzucił również poprawki mające na celu wykreślenie z tarczy 3.0 przepisów, które w ocenie Senatu nie dotyczą pomocy związanej z epidemią. Odrzucone zostały zatem poprawki dotyczące nowych zasad wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz skrócenia kadencji obecnego Prezesa.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat
bieszczad@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

Kategorie
aktualności

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W następstwie epidemii i wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji publicznych, wielu rodziców zmuszonych jest przynajmniej częściowo porzucić pracę, by opiekować się dziećmi. Aby zadbać o ich bezpieczeństwo finansowe, tzw. tarcze antykryzysowe rozszerzają instytucję zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze nieprzekraczającym 14 dniprzysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, szkoły lub innej instytucji, jak też w sytuacji, w której z powodu epidemii opieki nie może sprawować inny opiekun, ubezpieczonemu opiekunowi:

  • dziecka do lat 8;
  • dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat;
  • dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • dorosłej osoby niepełnosprawnej.

Możliwość pobierania zasiłku została wydłużona do 24. maja 2020 r. Od 6. maja otwarte mogą być placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi (żłobki, przedszkola). Należy pamiętać, że rodzic nie ma obowiązku posyłać dziecka do takiej placówki. Jeżeli mimo otwarcia placówki, rodzice z powodu epidemii będą obawiać się posyłać do niej dzieci, zasiłek dodatkowy nadal będzie im przysługiwać. Zasiłek będzie im przysługiwać także wtedy, kiedy placówka, do której dziecko uczęszczało w okresie przed epidemią, nie będzie w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom.

W celu otrzymania zasiłku opiekuńczego, należy złożyć u swojego płatnika składek (np. pracodawcy), oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, według wzoru dostępnego na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Należy mieć na uwadze, że zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Zasiłek nie będzie przysługiwać, jeżeli którykolwiek z rodziców jest w stanie zapewnić dziecku opiekę. Co istotne, dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat
gorecki@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

Kategorie
aktualności

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla lokali gastronomicznych.

18. maja zostały otwarte restauracje, bary i inne lokale gastronomiczne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom tych lokali, wydano wytyczne, do których muszą stosować się osoby prowadzące lokale. Niniejszy tekst ma na celu zwięzłe przedstawienie tych wytycznych.

Zgodnie z przedmiotowymi wytycznymi, pracodawca obowiązany jest zapewnić osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Obsługa mająca styczność z klientami (kelnerzy, barmani, kasjerzy) powinni nosić także maseczki. Stanowiska pracy winny znajdować się w półtorametrowej odległości od siebie, ale jeżeli jest to niemożliwe, pracownikom należy zapewnić środki ochrony osobistej. Wskazana jest taka organizacja pracy, by możliwe było uniknięcie zbędnych interakcji międzyludzkich, jak też zapewnienie jak najmniejszej liczby pracowników przebywających jednocześnie w lokalu. Pracodawca powinien zadbać, by pracownicy znali i przestrzegali zasad higieny osobistej, jak również informowali o złym stanie swego zdrowia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dyscyplinę utrzymania dwumetrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze). Klienci zobowiązani są dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do lokalu (płyn do dezynfekcji powinien być udostępniony w sali jadalnej). Stoliki powinny być ustawione w dwumetrowej odległości od siebie (jeżeli oddzielone są od siebie przegrodami, odległość ta może być zmniejszona do jednego metra). Przy jednym stoliku mogą przebywać wyłącznie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym lub rodzina. Inne osoby mogą przebywać przy jednym stoliku wyłącznie wówczas, gdy zachowana jest między nimi odległość półtora metra i nie siedzą one naprzeciwko siebie, albo zamontowano przegrody pomiędzy tymi osobami. Na czas konsumpcji możliwe jest zdjęcie maseczek i rękawiczek jednorazowych.

Ogółem, w lokalu nie może przebywać więcej niż jedna osoba na 4 m2. Sala powinna być tak zorganizowana, by klienci nie mieli wątpliwości, gdzie mogą przebywać. W lokalu powinna być wywieszona informacja o dopuszczalnej liczbie osób jednocześnie tam przebywających. Klienci powinni być doprowadzeni bezpośrednio do stolika. Z użytku wyłączone będą przestrzenie samoobsługowe. Z obszaru jadalnego muszą zostać usunięte wszelkie dodatki (cukier, sztućce, wazoniki, serwetki).

Niezwykle ważna jest dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi klientówprzy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji, powinno się na stoliku umieścić tabliczkę z napisem „zdezynfekowano”. Wszystkie powierzchnie wspólne powinny być dezynfekowane w odstępach piętnastominutowych, zaleca się także wietrzenie pomieszczeń. W toalecie powinno się umieścić instrukcję mycia i dezynfekcji rąk, jak też zdejmowania i zakładania maseczek i rękawiczek.

Zamówienia mogą być realizowane także na wynos, bezkontaktowo.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat
bieszczad@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

Kategorie
aktualności

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla gabinetów fryzjerskich i kosmetycznych.

18. maja zostały po dwumiesięcznej przerwie otwarte gabinety kosmetyczne i fryzjerskie. Nie będą one jednak działać tak, jak w okresie przed epidemią. Osoby prowadzące takie salony będą musiały stosować się do wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W przedmiotowym tekście przedstawimy pokrótce najważniejsze zasady funkcjonowania gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich.

W wytycznych zawarto zalecenie, by pracownicy zakładów fryzjerskich i kosmetycznych dokonywali, przed rozpoczęciem pracy danego dnia, pomiaru temperatury (w sposób bezdotykowy). Celowym jest także przeprowadzanie codziennego wywiadu dotyczącego stanu zdrowia każdego pracownika. Należy pamiętać, że na te procedury trzeba uzyskać zgodę pracownika. Warto przeorganizować pracę salonu, by ograniczyć liczbę osób jednocześnie w nim przebywających.

Przyjmowanie klientów następuje po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Nie jest dopuszczalne oczekiwanie przez klientów na usługę w poczekalni. Na dzień przed planowanym terminem wizyty, fryzjer lub kosmetolog kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia tego terminu. Klienta należy poinformować o tym, że nie może przyjść na wizytę, jeżeli: występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną; jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny; zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie; w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

Jeżeli klienta nie dotyczą żadne okoliczności wymienione powyżej, może on przyjść na umówioną wizytę, a fryzjer lub kosmetolog jest obowiązany poinformować go telefonicznie o zasadach bezpieczeństwa, w tym w szczególności o przyjściu do salonu w maseczce i rękawiczkach jednorazowych. Klient może maseczkę zdjąć jedynie na czas wykonywania zabiegu dotyczącego zasłoniętego obszaru twarzy. Jeżeli klient przyjdzie do salonu bez maseczki lub rękawiczek, fryzjer lub kosmetolog musi mu je zapewnić, przy czym może to zrobić odpłatnie. Po wejściu do gabinetu, klient niezwłocznie myje lub dezynfekuje ręce. W miarę możliwości, powinien to uczynić także przed wyjściem.

W czasie wykonywania usługi, zarówno fryzjer (kosmetolog), jak i klient są zobowiązani nosić maseczki i rękawiczki jednorazowe. W przypadku zabiegów kosmetycznych, niezbędne jest zapewnienie klientowi innych potrzebnych środków ochrony indywidualnej. Nie jest dopuszczalne używanie i wyjmowanie telefonów komórkowych. Fryzjer (kosmetolog) jest obowiązany dołożyć najwyższej staranności, by podczas zabiegu były używane ręczniki i peleryny jednorazowe, a te wielorazowe były dezynfekowane po każdym kliencie. Na jednego fryzjera lub kosmetologa nie powinien przypadać więcej niż jeden klient. Dla każdego klienta należy przygotować zestaw czystych narzędzi. Pomiędzy stanowiskami roboczymi powinna być zachowana odległość co najmniej dwóch metrów. Zalecana jest rezygnacja z podawania napojów klientom.

Po wykonaniu usługi, fryzjer lub kosmetolog powinien zdjąć rękawiczki (powinien to zrobić także wtedy, kiedy zostaną uszkodzone podczas wykonywania usługi), wyrzucić je do kosza i zdezynfekować ręce. Konieczne jest także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych na stanowisku roboczym i przewietrzenie pomieszczenia. Fryzjer (kosmetolog) powinien zadbać o to, żeby mieć wystarczająco dużo czasu na posprzątanie i dezynfekcję salonu przed przyjęciem kolejnego klienta.

Jeżeli w gabinecie jest stanowisko sprzedażowe, to możliwe jest jego zachowanie. Należy jednak usunąć testery, a klientów poinformować o niemożności dotykania wystawionych produktów. Wszelkie zbędne dekoracje (kurtyny, sztuczne kwiaty) powinno się usunąć.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat
gorecki@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

Kategorie
aktualności

Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków jako przesłanka odstąpienia od umowy między przedsiębiorcami.

Ogólnoświatowa pandemia i kryzys gospodarczy z pewnością nie sprzyjają terminowemu i prawidłowemu wykonywaniu umów zawartych między przedsiębiorcami. Warto zatem wykorzystać to doświadczenie i zabezpieczyć się na przyszłość poprzez zawarcie w kolejnej podpisywanej umowie prawa odstąpienia od niej na wypadek zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jej wykonanie przez którąkolwiek ze stron.

Kodeks cywilny wprowadza tzw. ustawowe prawo odstąpienia od umowy oraz tzw. umowne prawo odstąpienia od umowy. Dla przykładu, ustawa stanowi, że jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, druga strona może od umowy odstąpić. W razie częściowej niemożliwości świadczenia jednej ze stron druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe.

W umowie można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.

Jak wynika z powyższego, dopuszczalne jest zawarcie w umowie prawa odstąpienia od niej. Możliwość skorzystania z tego prawa nie musi być uzależniona od zaistnienia konkretnych okoliczności, ale celowym jest precyzyjne wskazanie przesłanek, których spełnienie uprawnia stronę do skorzystania z prawa odstąpienia. Jako taką okoliczność możemy wskazać nadzwyczajną zmianę stosunków, pamiętając równocześnie, że pojęcie to oznacza okoliczności od stron niezależne, czyli okoliczności o charakterze powszechnym i zewnętrznym, a równocześnie trudnym do przewidzenia. Taką okolicznością będzie z pewnością wystąpienie stanu epidemii, jak też wprowadzenie przez rząd danego państwa obostrzeń wynikających z tego stanu. Jeżeli zależy nam na szerszym zakreśleniu przesłanek uprawniających do odstąpienia od umowy, warto do umowy wprowadzić zamkniętą listę okoliczności uprawniających do złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by były to okoliczności indywidualne, dotyczące jednej lub obu stron umowy (np. znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej jednej ze stron umowy).

Niezwykle istotnym elementem jest wprowadzenie terminu, w ciągu którego strona może skorzystać z prawa odstąpienia. Brak wskazania terminu godzi w pewność stosunków prawnych i z tego względu powoduje nieważność postanowienia, którym prawo to zastrzegamy. Termin ten może być oznaczony przez wskazanie daty kalendarzowej lub czasu wyrażonego w dniach (miesiącach). Oznaczenie terminu może także polegać na wskazaniu zdarzenia przyszłego i pewnego, choćby nie było ono jednoznacznie umiejscowione w czasie. Można także wskazać, że stronie przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy w wypadku ziszczenia się oznaczonego warunku (np. zwłoka w wykonaniu umowy, niemożliwość wykonania umowy), przy czym zawsze należy wskazać termin, w jakim wykonanie tego prawa będzie możliwe. Termin ten może być co do zasady dłuższy aniżeli termin realizacji samej umowy.

Należy pamiętać, że nie jest wymagane użycie w umowie terminu „odstąpienie”, chociaż z pewnością jest to wskazane, by łatwiej było odczytać wolę stron. Należy jednak unikać określenia „wypowiedzenie”, gdyż ma ono odmienne znaczenie prawne.

Warto mieć na uwadze, że, jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Takie uregulowanie sprzyja szybszemu zakończeniu stosunku prawnego i dyscyplinuje strony, a zatem jeżeli zależy nam na terminowości wykonania zobowiązania, warto zamieścić je w umowie.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat
bieszczad@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl