aktualności

Możliwość dochodzenia zwrotu kosztów wakacji odwołanych z powodu pandemii koronawirusa.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej  z biurem podróży lub jej rozwiązania ze względu na epidemię, podróżnemu przysługuje zwrot wpłaconych dotychczas z tytułu umowy kwot.

Czy biuro podróży może żądać dodatkowej odpłaty z uwagi na odstąpienie od umowy?

Jeżeli odstąpienie od umowy spowodowane jest panującą pandemią koronawirusa, biuro podróży nie jest uprawnione do żądania jakichkolwiek opłat z tytułu odstąpienia od umowy.

Czy podróżnemu przysługuje odszkodowanie? 

Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Wielu z nas planuje coroczne urlopy wakacyjne z dużym wyprzedzeniem, w związku z czym jeszcze przed pojawieniem się wirusa COVID-19 zawarliśmy umowy z biurem podróży, przedmiotem których były zagraniczne wyjazdy wakacyjne. Z powodu ogólnoświatowej pandemii koronawirusa podróżowanie stało się praktycznie niemożliwe.

Powstaje zatem pytanie, jakie uprawnienia przysługują podróżnemu, który z powodu pandemii odstąpi od umowy zawartej z biurem podróży?

Powyższą kwestię reguluje Ustawa  z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Zgodnie z regulacjami ustawowymi, a dokładnie art. 47 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 2 ww. Ustawy podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia jeżeli  nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Wprowadzony w państwie lub na terenie danego regionu, do którego mielibyśmy się udać stan epidemii wirusa COVID-19 pozwala uznać, że mamy do czynienia z nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, stanowiącymi podstawę rezygnacji przez podróżnego z imprezy na podstawie przywołanych powyżej regulacji.

W takim przypadku podróżny jest uprawniony do żądania zwrotu wszystkich wpłat dokonanych z tytułu umowy.

Niezależnie jednak od regulacji ustawowych, w każdym przypadku należy w sposób bardzo staranny zapoznać się z treścią umowy, którą zawarliśmy z biurem podróży. Może ona bowiem przewidywać inne rozwiązania od tych, zawartych w ustawie.

Należy także zwrócić uwagę, że przywołane regulacje ustawowe nie mają zastosowania do pojedynczych usług turystycznych, takich jak np. rezerwacje hotelowe. W przypadku, w którym samodzielnie organizujemy wyjazd, rezerwując nocleg w hotelu, nasze uprawnienia do zwrotu kosztów będą uzależnione od treści umowy zawartej z podmiotem, prowadzącym hotel (w tym Ogólnych Warunków Umowy lub Regulaminu hotelu bądź portalu, za pośrednictwem którego dokonaliśmy rezerwacji).

Grzegorz Górecki, wspólnik, adwokat

Magdalena Smędzik, aplikant adwokacki

udostępnij artykuł
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print