aktualności

Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy w związku z epidemią koronawirusa?

Jeżeli:

  • przeszkoda w wykonywaniu pracy nastąpiła z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
  • pracownik jest gotowy do wykonywania pracy,
  • przestój nie jest zawiniony przez pracownika

pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

Zagrożenie spowodowane rozprzestrzeniającym się wirusem jest źródłem wielu problemów, zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Z powodu epidemii wiele zakładów pracy ograniczyło swoją działalność, a niektóre z nich wręcz zaprzestało produkcji z powodu ogólnoświatowego przestoju gospodarczego.

Czy w takiej sytuacji pracownik ma prawo do wynagrodzenia?

Powyższą kwestię regulują przepisy prawa pracy. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje. Należy jednak przyjąć, że konieczność zamknięcia zakładu pracy lub ograniczenia jego działalności w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy, chociaż przez niego niezawinioną.

Należy pamiętać, że pracownik – aby zachować prawo do wynagrodzenia – musi wyrażać gotować do podjęcia swoich obowiązków pracowniczych, np. pozostając w miejscu pracy lub oczekując na wezwanie pracodawcy w innym miejscu. Wówczas pracownik powinien aktywnie manifestować pozostawanie w stanie permanentnej (stałej) gotowości do natychmiastowego podjęcia i świadczenia pracy w uzgodnionym miejscu, czasie i rozmiarze pracy, co wymaga co najmniej systematycznego lub periodycznego powiadamiania pracodawcy o miejscu przebywania i sposobach wezwania pracownika do świadczenia pracy w formach dostatecznie informujących pracodawcę o stanie gotowości do pracy.

W związku z powyższym samo bierne oczekiwanie na wezwanie pracodawcy w okresie przedłużającego się przestoju może okazać się niewystarczające do uznania gotowości do pracy, w szczególności podczas przedłużającego się okresu tzw. przestoju. Pracownik przez cały ten okres musi być do dyspozycji pracodawcy.

Odmowa wypłaty wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy z powodu pandemii, jeżeli pracownik wyrażał gotowość do jej świadczenia stanowi naruszenie prawa przez pracodawcę i przyznaje uprawnienie do dochodzenia zapłaty przed sądem pracy.

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat

Magdalena Smędzik
aplikant adwokacki

udostępnij artykuł
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print