Kategorie
aktualności

Korzyści zastosowania kary gwarancyjnej

Kara gwarancyjna nie jest instrumentem wprost uregulowanym w przepisach prawa, ale jej zastrzeżenie jest możliwe na podstawie regulacji przewidującej swobodę umów, a to art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego, który przewiduje możliwość przyjęcia na siebie przez dłużnika odpowiedzialności za wykonanie lub niewykonanie zobowiązania, z powodu okoliczności, za które na mocy ustawy by nie odpowiadał.

Jest to podstawowa różnica pomiędzy karą gwarancyjną, a standardową karą umowną, która podlega ogólnemu ustawowemu reżimowi odpowiedzialności, o której mowa w art. 471 Kodeksu  cywilnego, zgodnie z którym dłużnik ponosi odpowiedzialność jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania, które nastąpiło z jego winy. W praktyce więc dłużnik będzie mógł się zwolnić z konieczności zapłaty kary umownej w sytuacji gdy wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło mimo dochowania przez niego należytej staranności.

W takiej sytuacji może dojść do naruszenia interesów podmiotu, na rzecz którego kara umowna została zastrzeżona, gdyż w określonych przypadkach zobowiązany będzie mógł się zwolnić z odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązania. W szczególności taka sytuacja może mieć zastosowanie, gdy podmiot przyjmie na siebie odpowiedzialność za zobowiązanie, którego realizacja jest całkowicie lub częściowo uzależniona od działania lub zaniechania osób trzecich.

Korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie instrumentu prawnego kary gwarancyjnej, zgodnie z którą zobowiązany jest gwarantem prawidłowego wykonania zobowiązania – w oderwaniu od jego potencjalnego zawinienia, czyli również w sytuacji gdy zobowiązanie nie zostanie wykonane wyłącznie na skutek działań lub zaniechań podmiotów trzecich, za które zobowiązany nie ponosiłby ustawowej odpowiedzialności.

Dodatkową zaletą kary gwarancyjnej nad karą umowną jest możliwość jej zastrzeżenia dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych (w przypadku kary umownej zabezpieczone mogą zostać jedynie roszczenia niepieniężne, ochronie roszczeń pieniężnych służy roszczenie o zapłatę odsetek) oraz brak możliwości miarkowania wysokości kary umownej (tymczasem kara umowna może być stosownie zmniejszona w sytuacji jej rażącego wygórowania lub wykonania części zobowiązania) – zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16.01.2013 r. wydanym do sprawy o sygn. akt: II CSK 331/12, do zastrzeżenia o charakterze gwarancyjnym nie stosuje się przepisów o karze umownej.

Zastrzeżenie kary gwarancyjnej jest możliwe w praktyce w każdej umowie w formie zastrzeżenia umownego. Kara gwarancyjna może stanowić również podstawę dla zawarcia samoistnej umowy gwarancyjnej, na podstawie której podmiot (gwarant) przyjmuje odpowiedzialność za wskazane w umowie zdarzenia indemnifikacyjne lub prawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień – bez względu na to czy dotyczą one podmiotu, zawierającego umowę, czy podmiotu trzeciego.

Takie zastrzeżenia lub umowy znajdują szerokie zastosowanie szczególnie w umowach inwestycyjnych, w szczególności umowach zbycia akcji lub udziałów (SPA, ang. sale and purchase agreement), a także w umowach zbycia nieruchomości, w których – z uwagi na zwykle bardzo dużą wartość przedmiotu umowy sprzedaży – kluczową kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, co następuje w szczególności poprzez odpowiedzialność finansową. Zobowiązanie pieniężne podmiotu nie powinno być w tej sytuacji uzależnione od potencjalnego zawinienia, tym bardziej, że w dużej mierze dotyczy ono działania lub też prawdziwości złożonych oświadczeń, które dotyczą innego podmiotu, np. odpowiedzialność udziałowca za oświadczenia i zapewnienia (ang. representations and warranties) spółki, której udziały stanowią przedmiot umowy sprzedaży, odpowiedzialność zbywcy za określone wady nieruchomości, oświadczenia dotyczące jej stanu prawnego lub technicznego.

adwokat Agnieszka Wolińska

adwokat Daniel Bieszczad

Kategorie
aktualności

Zatrudnienie cudzoziemców przez polskiego pracodawcę

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w istotny sposób uprościła procedurę zatrudnienia cudzoziemców przez polskiego pracodawcę. Zmiany przepisów weszły w życie 29 stycznia 2022 roku,  w szczególności wprowadzają modyfikacje dotyczące pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce. Jednym z najbardziej istotnych elementów jaki został zmieniony jest wydłużony czas możliwości podejmowania pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Wprowadzona nowelizacja ma również istotne znaczenie w stosunku do aktualnej sytuacji politycznej na terenie Ukrainy oraz decyzją obywateli Ukrainy o przyjedźcie do Polski.

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemce, zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do uzyskania przez daną osobę niezbędnych dokumentów, dzięki którym otrzyma ona prawa do podjęcia pracy na terenie Polski.

Zgodnie z obowiązującym prawem, cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce na podstawie:

 • umowy o pracę
 • umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenie, umowy o dzieło
 • pełnienia funkcji w zarządach osób prawnych

Jednym z najprostszych sposobów uzyskania prawa do pracy przez cudzoziemca na terenie Polski jest tzw. procedura oświadczeniowa. W ramach wskazanej procedury pracę mogą podejmować obywatele takich państw jak Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Armenia oraz Ukraina.

Wskazana  procedura stanowi obecnie podstawowy sposób zatrudniania cudzoziemców, w szczególności na początku ich pobytu na terenie Polski.

Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi został wydłużony do 24 miesięcy.

W stanie prawnym przed nowelizacją, okres w jakim oświadczenia obowiązywało wynosił nie dłużej niż 6 miesięcy niezależnie od liczby pracodawców powierzających cudzoziemcowi wykonywanie pracy. Obecnie ustawodawca umożliwił zatrudnienie cudzoziemców na okres 24 miesięcy. Po upływie wskazanego terminu pracodawca ma możliwość ubiegać się o przedłużenie na kolejne 24 miesiące.

Należy podkreślić,  że pracodawcy, którzy chcą kontynuować zatrudnienie cudzoziemców  po upływie ważności oświadczenia, muszą uzyskać dla niego zezwolenie na pracę. Powyższe zezwolenie wydawane jest na czas do 3 lat, z zastrzeżeniem możliwości jego wydłużenia. Zezwolenie na pracę jest respektowane jedynie u pracodawcy, na rzecz którego zostało uzyskane. W sytuacji zmiany miejsca zatrudnienia istnieje konieczność ponownego ubiegania się o stosowny dokument.

Odrębną kwestią jest zatrudnienie cudzoziemca do prac sezonowych, bowiem procedura oświadczeniowa nie ma w tym przypadku zastosowania. Ustawa nie przewiduje możliwości zatrudnienia cudzoziemców do prac sezonowych, w szczególności w sektorach takich jak rolnictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, rybactwo, łowiectwo i leśnictwo.

Nowelizacja ustawy odnosi się również do kwestii regulacji minimalnego wynagrodzenia za podejmowaną prace przez cudzoziemców. Ustawodawca uregulował dolny próg wysokości wynagrodzenia jakie musi uzyskać cudzoziemiec za wykonywaną pracę – jest ono równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę tj. 3010 zł brutto. Wskazany wymóg nie jest uzależniony od rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę zatrudnienia cudzoziemca.

adwokat Daniel Bieszczad
Izabela Potaczek

Kategorie
aktualności

Prosta spółka akcyjna jako rozwiązanie dla start-upów

Dynamicznie zmieniający się stan prawny, również w zakresie nowych przepisów podatkowych, niezmiennie rodzi pytania o wybór właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności dylemat ten dotyczy przedsiębiorców, którzy planują dopiero przekuć swoje idee w realny plan i którym zależy na minimalnym formalizmie oraz szybkości postępowania. Odpowiedź stanowić może relatywnie nowe rozwiązanie zaproponowane przez Kodeks spółek handlowych – prosta spółka akcyjna (PSA).

Atrakcyjne rozwiązanie w zakresie kapitału minimalnego

Podczas gdy założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wniesienia wkładu w wysokości co najmniej 5.000 zł, a w przypadku „klasycznej” spółki akcyjnej wartość ta wynosi aż 100.000 zł, w ramach PSA funkcjonuje nowy rodzaj kapitału podstawowego – kapitał akcyjny. Minimalna wartość kapitału akcyjnego to zaledwie złotówka.

Dodatkowo wysokości kapitału akcyjnego nie określa się w umowie spółki (ujawniana jest w rejestrze przedsiębiorców KRS), co zapewnia daleko idącą elastyczność, która obca jest innym spółkom kapitałowym. Każdorazowa modyfikacja w tym zakresie nie wymaga bowiem sformalizowanej procedury zmiany umowy spółki.

Zmienność kapitału pozwala na wypłacanie z niego określonych kwot bez obowiązku przeprowadzenia postępowania jego obniżenia.

Charakter wkładów i akcji

Kolejnym elementem stanowiącym odpowiedź na potrzeby rynku i przejawem uelastycznienia procedur jest dopuszczenie przez ustawodawcę wnoszenia do PSA wkładu w postaci świadczenia pracy lub usług (co jest novum w porównaniu do istniejących dotychczas spółek kapitałowych).

Akcje w PSA nie mają wartości minimalnej i są oderwane od kapitału akcyjnego – mają zatem charakter beznominałowy. Zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość łatwego wycofania się przez akcjonariusza bez konieczności realizowania odpowiednich procedur obniżających kapitał. Ponadto fakt, że środki zgromadzone w ramach kapitału akcyjnego uwzględniane są przy ustalaniu nadwyżki bilansowej i mogą zostać wypłacone akcjonariuszom w ramach dywidendy lub umorzenia akcji, pozwala spółce na elastyczne dostosowanie swoich potrzeb do bieżącej sytuacji rynkowej. Innymi słowy prosta spółka akcyjna oferuje daleko idącą swobodę w dysponowaniu majątkiem, pozwalając na jego efektywne – nieskrępowane sztywnymi zasadami – wykorzystanie.

Prosta spółka akcyjna a rozwiązania podatkowe

PSA – jako osoba prawna – jest podatnikiem podatku CIT. Jeżeli jednak start-up działający jako tego typu spółka zakwalifikowany być może jako tak zwany mały podatnik (wartość przychodów niższa niż 2 miliony euro), to może on skorzystać z preferencyjnej stawki wynoszącej 9% (nie dotyczy to jednak przychodów z zysków kapitałowych).

Jeśli spółka spełni ustawowe wymogi, to może oczywiście skorzystać także  z preferencji podatkowych, takich jak IP Box czy ulga B + R.

Rozwiązania te korzystne będą zatem dla spółek działających w branży IT, dla których źródłem dochodów są kwalifikowane prawa własności intelektualnej (chociażby patent czy autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego)– dzięki IP Box możliwe wówczas będzie zastosowanie preferencyjnej stawki 5%.

PSA nie pozwala w żaden sposób uniknąć tak zwanego „podwójnego opodatkowania” – obowiązku uiszczenia podatku dochodowego tak od spółki, jak i do jej akcjonariusza w zakresie wypłaconej dywidendy. Jeżeli jednak jako wkład do spółki wniesione zostanie świadczenie pracy lub usług, to dla wspólnika operacja taka pozostanie neutralna podatkowo. Przychód pojawi się dopiero w momencie sprzedaży akcji, które zostały objęte w zamian za wniesienie wkładu. Rozwiązanie takie jest zatem korzystne w ramach „rozpędu” na starcie działalności jeszcze przed pozyskaniem stosownych funduszy lub przed zwrotem inwestycji.

Kolejno, w odróżnieniu od innych spółek kapitałowych, wpłaty wspólników na kapitał początkowy (akcyjny) na dzień dzisiejszy nie są objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych.   Wynika to z faktu, że ustawa o PCC jako spółkę kapitałową definiuje wyłącznie spółką akcyjną i spółkę z o.o., pomijając całkowicie PSA. Przyjąć zatem należy, że założenie prostej spółki akcyjnej i pierwsza emisja akcji wolne są od tego rodzaju kosztu.

Wprowadzenie PSA nie zostało objęte żadnymi dodatkowymi ulgami czy benefitami w zakresie prawa podatkowego, jednak nie da się uniknąć wniosku, że w wielu kwestiach pozwala prosta spółka akcyjna na zminimalizowanie skutków podatkowych, a w konsekwencji na dynamiczny start działalności.

Plusy PSA – podsumowanie

Najważniejsze zalety PSA z perspektywy start-upu to:

– duża elastyczność i prostota – łatwe prowadzenie i zasady funkcjonowania, a co za tym idzie zachęta kapitału (w tym zagranicznego) do inwestowania,

– symboliczna wysokość minimalnego kapitału akcyjnego,

– możliwość wnoszenia jako wkładu własnej pracy i usług, ale też know-how, a ponadto możliwość relatywnie swobodnego konwertowania wkładów na akcje,

– znaczne odformalizowanie procedur – w szczególności możliwość założenia spółki przez internet, dematerializacja akcji, możliwość podejmowania uchwał w drodze wideokonferencji.

Prosta spółka akcyjna może okazać się atrakcyjną alternatywą dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują dużymi kapitałem oraz potencjałem pozwalającym na przeprowadzenie skomplikowanych procedur, posiadają natomiast koncepcję wartą skomercjalizowania. Rozwiązanie to w szczególności sprawdzić się może w branży gamedev oraz w innych gałęziach IT, zwłaszcza mając na uwadze ewentualne korzyści majątkowe płynące z zastosowania IP Box.

adwokat Jakub Hajduk

adwokat Daniel Bieszczad

Kategorie
aktualności

Czy podcast lub radio internetowe to prasa?

Odpowiedź na postawione w tytule pytanie może nie być oczywista i zmierzać do nieintuicyjnego wniosku, że do prowadzenia radia internetowego zastosowanie znajdą przepisy Prawa prasowego, a podkaster powinien być traktowany jako dziennikarz lub nawet redaktor naczelny.

Według obowiązującego aktualnie Prawa prasowego z 1984 roku, „prasa” definiowana jest jako publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania (art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa prasowego).

Końcowa część powyższej definicji wskazuje więc, że jako „prasa” mogą być traktowane również publikacje rozpowszechniane za pomocą internetu („inna technika rozpowszechniania”).

Problematyka powyższa była przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym, który wskazał, że przesłankę periodyczności publikacji w przypadku rozpowszechniania materiałów za pośrednictwem internetu należy odnosić do cykliczności i ciągłości informowania odbiorców na stworzonej w tym celu stronie, a nie regularności okresów pomiędzy poszczególnymi publikacjami. Ponadto, zdaniem Sądu Najwyższego, sam adres strony internetowej może pełnić funkcję stałego tytułu publikacji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2016 roku, I CSK 695/15).

Zwrócić także należy uwagę na dodatkową przesłankę definicji „prasy” wykształconą przez orzecznictwo i doktrynę, a mianowicie ogólnoinformacyjny charakter.

Skoro bowiem rolą i zadaniem prasy jest rozpowszechnianie informacji, to periodyczność przekazu czyli cyklicznego informowania opinii publicznej o określonych faktach społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, oświatowych, kulturalnych, pod oznaczonym tytułem, nazwą, adresem czy nawet linkiem, wskazywać będzie na cel, jaki realizuje redakcja, wydawca czy autor danej publikacji elektronicznej, na stworzonej specjalnie w tym celu stronie internetowej (vide postanowienie WSA w Warszawie z 30 października 2008 roku, II SA/Wa 1885/07).

Tym samym sam fakt wykorzystywania jako medium internetu nie wyklucza, że autor audycji lub podkaster  zobowiązany zostanie do przestrzegania reguł ustalonych w Prawie prasowym. 

Rozstrzygająca więc będzie funkcja, jaką mają pełnić radio internetowe lub podcast, a nie ich forma.

Zwrócić jednak należy uwagę, że poglądy doktryny oraz sądów powszechnych są w zakresie oceny traktowania publikacji internetowych (blogów, vlogów, podcastów i tym podobnych) wyjątkowo podzielone. Wpływ na powyższe bez wątpienia ma szybki rozwój technologiczny, za którym nie idzie adekwatna aktualizacja Prawa prasowego. Nie może umknąć uwadze, że ustawa ta obowiązuje w naszym kraju – w zasadzie bez gruntownych zmian – od 1984 roku.

Planowana była nowelizacja rzeczonej ustawy, która w sposób kategoryczny miała wykluczyć poza zakres definicji „prasy” blogi, korespondencję elektroniczną (newslettery), serwisy społecznościowe służące do wymiany treści tworzonej przez użytkowników, przekazy użytkowników prywatnych w celu udostępnienia lub wymiany informacji w ramach wspólnoty zainteresowań oraz strony internetowe użytkowników prywatnych. Zmiana ta nie znalazła się jednak w treści Prawa prasowego do dnia dzisiejszego.

Podkreśla się również powszechnie, że publikacja internetowa nie zawsze będzie zawierać numer bieżący (na przykład jak w przypadku numerowanego podcastu) czy też datę publikacji. Przypomnieć jednak należy, że – zgodnie z cytowanym wyżej wyrokiem Sądu Najwyższego – definicja „prasy” ma charakter otwarty i powinna uwzględniać rozwój technologiczny. Sam więc fakt braku – przykładowo – numerowania kolejnych materiałów umieszczonych na serwisie YouTube nie może kategorycznie implikować wyłączenia poza zakres działalności prasowej (w cytowanym orzeczeniu stwierdzono wprost, że podstawowe znaczenie w definicji prasy mają jednak periodyczność oraz to, aby publikacje zamieszczane w środkach masowego przekazywania nie tworzyły jednorodnej, zamkniętej całości i przez to nie miały charakteru okazjonalnego. Jeżeli publikacje zamieszczone w internecie spełniają zasadnicze kryteria prasy, ale nie wskazują jedynie bieżącego numeru, nie tracą przez to statusu prasy).

Dodatkowo, poza rozbieżnością w orzecznictwie co do oceny publikacji internetowych, kolejnym argumentem wskazującym na brak jednolitej praktyki jest znany powszechnie fakt, iż twórcy podcastów, blogów czy vlogów zasadniczo nie traktują swojej działalności jako „prasy”, a co za tym idzie nie realizują obowiązków wynikających z Prawa prasowego, w szczególności zaś rejestracji dzienników i czasopism. Powyższe nie budzi jednak szerszego sprzeciwu organów państwowych, w związku z czym domniemywać można, że tego typu postępowanie jest akceptowane (co oczywiście nie przesądza o bezprawności lub o jej braku).

Wyroki sądów wydawane są natomiast najczęściej w sytuacjach, w których odmówiono rejestracji danego tytułu jako czasopisma czy dziennika, nie zaś w przypadkach nieuprawnionego uznania przez wydawcę, że jego twórczość nie nosi znamion działalności prasowej – zatem i orzecznictwo może być dla rozstrzygnięcia przedstawionego dylematu  przydatne wyłącznie w ograniczonym zakresie.

Dodatkowo zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lutego 2019 roku, C-345/17, opublikowanie materiału (nagrania wideo) na serwisie YouTube, może stanowić przetwarzanie danych osobowych w celach dziennikarskich. Trybunał opowiedział się w nim za szeroką interpretacją pojęcia „działalności dziennikarskiej” – należy je interpretować jako działania, których celem jest publiczne rozpowszechnienie informacji, opinii lub myśli za pomocą jakiegokolwiek środka przekazu. Nie ma w tym kontekście znaczenia, czy osoba publikującą dany materiał jest zawodowy dziennikarzem.

Orzecznictwo Unii Europejskiej wskazuje więc na konieczność rozszerzającej wykładni pojęć związanych z działalnością dziennikarską, a więc przemawia za brakiem możliwości wykluczenia, że działalność podkastera będzie traktowana jako „prasa”, a co za tym idzie będą go dotyczyły obowiązki (i symetrycznie – uprawnienia) wynikające z Prawa prasowego.

Fakt, że na postawione w tytule pytanie nie sposób odpowiedzieć w sposób jednoznaczny jest o tyle problematyczny, że epidemia COVID-19 przyniosła za sobą gwałtowny przyrost zainteresowania podcastami i audycjami internetowymi. Udzielenie więc odpowiedzi pozytywnej prowadzić może wyłącznie do kontrowersyjnego wniosku, że obecnie w Polsce szereg osób z jednej strony  nie wykonuje nałożonych prawem obowiązków (chociażby związanych z rejestracją czasopisma, publikacją sprostowań czy wymogiem autoryzacji), a z drugiej rezygnuje z korzystania z przysługujących praw, na przykład w zakresie dostępu do informacji publicznej.

adwokat Jakub Hajduk

adwokat Daniel Bieszczad

Kategorie
aktualności odszkodowania

Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie w wydaniu mieszkania

Decydując się na zakup lokalu mieszkalnego, nabywca nie zakłada opóźnień związanych z realizacja inwestycji deweloperskiej, a tym samym niewywiązania się dewelopera z terminowego przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

Zwłoka dewelopera powoduje jednak szereg negatywnych skutków dla nabywcy, w szczególności brak możliwości oddania lokalu w jego płatne użytkowanie czy konieczność najmu lokalu zastępczego.

Jakie okoliczności uzasadniają dochodzenie odszkodowania od dewelopera?

Umową deweloperską jest umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego.

We wspomnianej powyżej umowie deweloperskiej zakreślony jest termin, do którego deweloper zobowiązany jest ukończyć inwestycje oraz przenieść własność lokalu na nabywcę. Jeżeli umowa przeniesienia własności nieruchomości nie zostanie zawarta w terminie, pojawia się możliwość dochodzenia od dewelopera odszkodowania za wynikłą szkodę w wysokości uszczerbku w majątku nabywcy. Okres zwłoki dewelopera obejmuje czas od daty, w której zgodnie z umową deweloperską powinien on przenieść własność lokalu, do dnia faktycznego zawarcia umowy przenoszącej własność.

W jakiej wysokości nabywcy przysługuje odszkodowanie?

W przypadku zakupu nieruchomości na cele inwestycyjne (np. oddania w płatny najem) nabywca swoim żądaniem może objąć utracone korzyści majątkowe tj. nieuzyskanie należności czynszowych za okres zwłoki dewelopera. Oczywistym jest bowiem, że zawarcie umowy najmu nie będzie możliwe do momentu, w którym nabywca rzeczywiście stanie się właścicielem mieszkania.

W związku z uniemożliwieniem oddania w płatne użytkowanie lokalu może on dochodzić odszkodowania w postaci tzw. lucrum cessans na podstawie art. 361 § 2 kodeksu cywilnego. Przywołany przepis wskazuje, że naprawienie szkody obejmuje nie tylko rzeczywiście poniesione straty, ale też korzyści, które nabywca mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W przypadku umowy deweloperskiej utracone korzyści obejmują więc między innymi wysokość czynszu jaki nabywca uzyskałby oddając lokal najemcy, gdyby deweloper nie pozostawał w zwłoce.

Podstawę wyliczenia odszkodowania może stanowić porozumienie z potencjalnym najemcą lub rynkowa wysokość czynszu dla lokali mieszkalnych o podobnej wielkości oraz zbliżonej lokalizacji.

Analogiczną sytuacją jest zakup nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Zwłoka dewelopera może bowiem doprowadzić do sytuacji, w której konieczne będzie wynajęcie innego mieszkania.

W takiej sytuacji nabywca może swoim roszczeniem objąć koszty jakie poniósł w związku z najmem lokalu zastępczego w okresie zwłoki dewelopera – podstawę wyliczenia roszczenia stanowić będzie umowa najmu tej nieruchomości, w szczególności określony w niej czynsz i inne opłaty.

Należy zwrócić uwagę, że nabywcy przysługuje odszkodowanie za każdy dzień zwłoki dewelopera.

Co więcej, art. 471 kodeksu cywilnego reguluje dochodzenie odszkodowania za dodatkowe koszty, jakie poniósł nabywca lokalu mieszkalnego, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dewelopera. Nabywca swoim żądaniem może objąć w szczególności koszty związane z przesunięciem terminu rozpoczęcia prac remontowych oraz ich realizacją czy dodatkowe koszty poniesione w związku zawartą umową o kredyt hipoteczny np. koszt aneksowania umowy.

Jeżeli poniosłeś szkodę w wyniku niewywiązania się dewelopera z terminowego przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Izabela Potaczek

adwokat Daniel Bieszczad

Kategorie
aktualności Windykacje

Egzekucja komornicza w czasie pandemii

Wprowadzenie na terytorium całego kraju stanu epidemii miało i nadal ma wpływ na przebieg postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

W związku z wprowadzeniem w ostatnim czasie wielu regulacji prawnych dostosowujących życie społeczne do sytuacji epidemicznej,  mocą kolejnych tzw. tarcz antykryzysowych ograniczono również postępowanie egzekucyjne. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany prawa, które mają bezpośredni wpływ na egzekucję komorniczą w czasie pandemii Covid – 19.

Egzekucja komornicza w czasie pandemii nie może obejmować tzw. świadczeń antykryzysowych, tj.:

 • świadczenia postojowego,
 • wsparcia w ramach tarczy finansowej PFR
 • pożyczki ze środków Funduszu Pracy.

Powyższe świadczenia są wolne od zajęć egzekucyjnych.

Ponadto w tzw. Tarczy 4.0 (Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19) wprowadziła regulacje, zgodnie z którą jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy zajęto w toku egzekucji komorniczej środki z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń lub kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych lub z tytułu pożyczki, dalsza egzekucja z tych środków jest niedopuszczalna, a zajęte i nierozdysponowane sumy podlegają zwrotowi.

Ustawodawca ograniczył także możliwość zajęcia w toku egzekucji wynagrodzenia dłużników. Jeżeli bowiem z powodu podjętych na terytorium kraju działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie (wypłacano np. wynagrodzenie postojowe) lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwota wynagrodzenia wolna od zajęcia (określona w art. 871 § 1 Kodeksu pracy) ulega zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Niezależnie od przepisów tzw. covidowych pamiętać należy, że zgodnie z przepisami już wcześniej obowiązującymi egzekucji komorniczej nie podlegają także:

 • świadczenia 500+,
 • alimenty,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia wychowawcze,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • dodatki rodzinne,
 • dodatki pielęgnacyjne, porodowe, jednorazowa wypłata dla kobiet w ciąży i rodzin “za życiem”,
 • świadczenia rodzinne.

Bardzo istotnym dla obu stron postępowania egzekucyjnego jest także ograniczenie egzekucji z nieruchomości.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się bowiem tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego (tzw. eksmisja). Powyższy zakaz eksmisji nie dotyczy orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. sytuacji w których członek rodziny stosuje wobec pozostałych członków rodziny wspólnie z nim zamieszkujących przemoc i sąd w związku z tym wydał nakaz opuszczenia lokalu.  W innych przypadkach, aktualnie komornik nie ma możliwości przeprowadzenia eksmisji z lokalu mieszkalnego.

Ponadto, wprowadzono zakaz licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. W toku postępowania komorniczego nie przeprowadza się w takim przypadku licytacji zarówno w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jak również w okresie 90 dni po jego zakończeniu.

adwokat Grzegorz Górecki – kancelaria adwokacka BGKA

gorecki@bgka.pl

Kategorie
aktualności Windykacje

Sprzedaż długu firmie windykacyjnej, czy jest to bezpieczny zabieg?

W obrocie pomiędzy przedsiębiorcami powszechnym zjawiskiem jest niestety zaleganie z płatnościami.

Z pewnością każdy przedsiębiorca spotkał się z nieuregulowaniem przez kontrahentów choćby części wymagalnych już zobowiązań. Wielu wierzycieli nie chcąc inwestować środków pieniężnych oraz czasu w proces sądowy i ewentualne postępowanie egzekucyjne decyduje się na sprzedaż długu firmie windykacyjnej. Co to w praktyce oznacza?

Pod pojęciem sprzedaży długu należy rozumieć cesję wierzytelności, czyli przeniesienie prawa do konkretnej wierzytelności na rzecz innej osoby lub podmiotu. Umowę cesji reguluje art. 509 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym Wierzyciel  może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Umowa cesji powinna regulować warunki sprzedaży długu firmie windykacyjnej, tj. określać wierzytelność podlegającą cesji, cenę za jaką następuje przelew wierzytelności, termin i zasady zapłaty. Co do zasady przedmiotem sprzedaży firmie windykacyjnej może być wierzytelność już wymagalna (wówczas kiedy minął termin zapłaty)  lub przyszła (czyli taka, która dopiero ma powstać). W praktyce najczęściej przedmiotem umowy cesji na rzecz firmy windykacyjnej są wierzytelności wymagalne, wynikające z braku zapłaty z tytułu świadczonych usług, czy dostarczonych towarów, braku spłaty pożyczki.

O czym należy pamiętać decydując się na sprzedaż długu firmie windykacyjnej

Decydując się na sprzedaż długu firmie windykacyjnej należy liczyć się z tym, że nie otrzymamy wskutek powyższego  całej kwoty np. należnego nam wynagrodzenia za świadczone usługi lub dostarczony kontrahentowi towar. W zależności od oferty danej firmy windykacyjnej wierzyciel powinien mieć świadomość, że odzyskana przez niego kwota będzie pomniejszona o wynagrodzenie firmy windykacyjnej oscylujące w granicach od  10 do nawet 50 % wierzytelności. A zatem cena, za jaką dokonamy zbycia przysługującej nam wierzytelności nie będzie pokrywała całego zadłużenia kontrahenta.

Koszty sprzedaży długu firmie windykacyjnej

Koszt jaki faktycznie ponosi wierzyciel w przypadku sprzedaży długu firmie windykacyjnej jest zatem o wiele wyższy niż w przypadku dochodzenia zapłaty przed sądem. Warto wspomnieć, że w przypadku wygranego sporu sądowego poniesione przez wierzyciela koszty procesu (a więc także koszty pełnomocnika) zostaną zasądzone na jego rzecz i będą obciążać dodatkowo dłużnika. Finalnie wszelkie koszty sądowe związane z postępowaniem winny być wyegzekwowane od dłużnika. W przypadku sprzedaży długu firmie windykacyjnej całość kosztów związanych z odzyskaniem należności ponosi wierzyciel. Otrzymuje on bowiem wyłącznie część należnego mu świadczenia.

Umowa sprzedaży długu

Przed podjęciem decyzji o sprzedaży długu firmie windykacyjnej należy bardzo dokładnie przeanalizować umowę, na mocy której dokonamy przelewu naszej wierzytelności na podmiot trzeci. Najczęściej firmy zajmujące się profesjonalnym skupem wierzytelności posługują się gotowymi wzorcami umów, na treść którego wierzyciel nie ma wpływu co nie oznacza, że powinniśmy zawierać umowę, której zapisów nie rozumiemy albo która jest dla nas choćby w części niekorzystna.

Przed podpisaniem umowy powinniśmy zwrócić także uwagę, czy w umowie z kontrahentem, z której wynika zadłużenie nie znajduje się postanowienie, zgodnie z którym mamy zakaz cesji wierzytelności wynikających z tej umowy. W przypadku, w którym takie postanowienie znajduje się w naszym kontrakcie handlowym, wierzytelności powstałe wskutek niewykonania umowy przez stronę przeciwną nie mogą być przez nas sprzedane firmie windykacyjnej.

Podsumowując, do zalet sprzedaży długu firmie windykacyjnej należy zaliczyć na pewno oszczędność czasu. Przelew wierzytelności powoduje to, że w krótkim czasie otrzymujemy zapłatę za cesję, oszczędzając czas na postępowanie sądowe o zapłatę. Istotnym minusem sprzedaży długu jest jednak to, że pozbawiamy się możliwości odzyskania pełnej kwoty należności, w tym odsetek i kosztów procesu oraz postępowania egzekucyjnego. Odzyskana przez nas kwota na skutek sprzedaży wierzytelności będzie jedynie częścią rzeczywistego zadłużenia.

W odniesieniu do powyższego, dla przedsiębiorcy w pierwszej kolejności bardziej korzystne jest podjęcie próby dochodzenia zapłaty w toku tradycyjnego postępowania, poczynając od wezwania do zapłaty i sporządzenia pozwu, ponieważ daje to szanse na odzyskanie należności w całości. Sprzedaż długu firmie windykacyjnej powinna być rozważana jako wyjście ostateczne, gdy wierzytelność okaże się niemożliwa do ściągnięcia.

adwokat Grzegorz Górecki – Kancelaria Adwokacka BGKA

gorecki@bgka.pl

Kategorie
aktualności Windykacje

Czy niespłacony kredyt ulega przedawnieniu?

Czy niespłacony kredyt ulega przedawnieniu? Zawierając umowę kredytu bank zobowiązuje się do wypłaty na naszą rzecz określonej kwoty pieniężnej,  przy czym my jako kredytobiorcy zobowiązujemy się do jej spłaty w określonym umową terminie.

Najczęściej wysokość poszczególnych rat oraz termin ich spłaty wynika z załączonego do umowy harmonogramu spłaty kredytu, który stanowi integralną część umowy kredytowej. W przypadku, w którym bank z nieuzasadnionych przyczyn odmówiłby po zawarciu skutecznej i ważnej umowy kredytowej wypłaty środków pieniężnych, kredytobiorcom przysługuje roszczenie o zapłatę z tytułu udzielonego kredytu. W sytuacji, w której to kredytobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań względem banku i nie spłaca kredytu w określonej wysokości i w terminach przewidzianych przez umowę, to bank posiada roszczenie w stosunku do kredytobiorcy o zapłatę.

Najczęściej, w przypadku zwłoki w spłacie kilku rat kredytu kredytodawca ma zagwarantowane umową uprawnienie do wypowiedzenia umowy kredytu, co w konsekwencji prowadzi do postawienia całej kwoty kredytu w stan natychmiastowej wymagalności. Innymi słowy, mamy wówczas obowiązek zwrotu całej niespłaconej dotychczas kwoty kredytu.

Roszczenie banku o zwrot niespłaconego kredytu

Roszczenie banku o zwrot niespłaconego kredytu, jako roszczenie pieniężne ulega przedawnieniu. Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę niespłaconego kredytu wynosi 3 lata i w przypadku wypowiedzenia umowy liczony jest od ostatniego dnia, w którym zobowiązani byliśmy dokonać spłaty całej kwoty kredytu. Powyższe oznacza, że bank w okresie 3 lat od dnia wymagalności jego roszczenia o zapłatę musi podjąć stosowne kroki prawne, aby móc skutecznie dochodzić od nas zapłaty. W przeciwnym przypadku traci uprawnienie do dochodzenia swojego roszczenia przed sądem, jeżeli w toku postępowania podniesiemy zarzut przedawnienia. Upływ terminu przedawnienia w takim wypadku powinien być również wzięty pod uwagę przez sąd z urzędu.

Termin przedawnienia kredytu

Jeżeli bank nie wypowie umowy kredytu, termin przedawnienia liczony jest osobno dla każdej raty, co oznacza że bank może dochodzić zapłaty konkretnej raty kredytu w okresie 3 lat od dnia, w którym upłynął termin płatności tej raty.

Bieg terminu przedawnienia przerywa każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje lub wszczęcie mediacji. Po wystąpieniu jednej z wymienionych powyżej sytuacji  3 – letni termin przedawnienia liczony jest od początku.

W sytuacji, w której bank uzyska przeciwko kredytobiorcy tytuł wykonawczy, tj., wyrok lub nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności, może na podstawie tego tytułu wszczynać przeciwko kredytobiorcy postępowania egzekucyjne przez okres 6 lat, chyba że przerwie bieg przedawnienia w sposób opisany powyżej.

Niespłacony kredyt hipoteczny

Należy jednak pamiętać, że wyjątkowymi regulacjami są objęte kredyty hipoteczne zabezpieczone hipoteką. Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą skutki wyłącznie w sferze obligacyjnej, nie pozbawia natomiast wierzyciela wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie uprawnienia do zaspokojenia się z nieruchomości. W rezultacie właścicielowi przedmiotu hipoteki nie przysługuje zarzut przedawnienia jako skuteczny środek obrony przeciwko powództwu wierzyciela hipotecznego. W takim przypadku jeżeli dłużnik podniesie zarzut przedawnienia, sąd powinien zasądzić świadczenie z ograniczeniem odpowiedzialności dłużnika do przedmiotu hipoteki. Powyższe oznacza, że pomimo przedawnienia niespłaconego kredytu bank będzie się mógł w takiej sytuacji zaspokoić w drodze licytacji nieruchomości zabezpieczonej hipoteką.

W innych przypadkach, tj. w przypadku kredytu gotówkowego czy pożyczki (tzw. chwilówki) roszczenia banku lub innej instytucji z tytułu niespłaconego kredytu ulegają przedawnieniu w terminie 3 lat od dnia, w którym miała nastąpić zapłata zgodnie z terminem określonym w umowie.

adwokat Magdalena Smędzik

smedzik@bgka.pl

adwokat Grzegorz Górecki

gorecki@bgka.pl

Kancelaria Adwokacka BGKA z Krakowa

Kategorie
aktualności

Komercjalizacja nieruchomości krok po kroku

W dobie braku stabilności gospodarczej dużym zainteresowaniem cieszą się inwestycje w nieruchomości, ze względu stosunkowo niskie ryzyko związane z utratą wartości oraz dochodowością.

O ile w przypadku osób fizycznych inwestycje sprowadzają się do zakupu lokali mieszkalnych, przeznaczanych na wynajem krótko lub długoterminowy, o tyle przedsiębiorcy dysponujący zasobniejszym portfelem często rozważają nieruchomości z zamiarem ich późniejszej komercjalizacji.

Komercjalizacja nieruchomości – definicja?

Przez komercjalizację nieruchomości należy rozumieć złożony proces mający zapewnić maksymalizację zysku z danej powierzchni oraz minimalizację ryzyka gospodarczego. Pierwszy etap komercjalizacji polega na czynnościach nakierowanych przede wszystkim na badaniu rynku.

Komercjalizacja nieruchomości krok po kroku

Należy określić zapotrzebowanie na określone branże, podaż nieruchomości komercyjnych a także stawki czynszowe dotyczące poszczególnych rodzajów nieruchomości.

Po określeniu lokalnych uwarunkowań możemy skupić się na poszukiwaniu odpowiedniej nieruchomości, pożądanej na rynku oraz oferującej dla właściciela atrakcyjne stawki najmu oraz umożliwiającej jej szybki wynajem.

Niezmiernie ważnym aspektem komercjalizacji nieruchomości jest przede wszystkim skonstruowanie odpowiedniej umowy łączącej właściciela komercjalizowanej nieruchomości z przyszłymi podmiotami korzystającymi.

Komercjalizacja nieruchomości – umowa

W zależności od rodzaju nieruchomości i branży, w jakiej najemca ma działać, istotny jest przede wszystkim dobór odpowiedniej formy umowy. Zasadniczo jako główne rodzaje umów na podstawie których może dojść do komercjalizacji powierzchni można wskazać dzierżawę oraz najem.

Dzierżawa

Dzierżawa daje uprawnienie nie tylko do korzystania z nieruchomości, ale także pobierania pożytków. W praktyce oznacza to, że np. jeżeli komercjalizacja nieruchomości ma polegać na umożliwieniu czerpaniu korzyści z jej odpłatnego udostępniania osobom trzecim (np. usługi związane z zakwaterowaniem turystów) właściwa będzie umowa dzierżawy. Choć bardzo zbliżona do najmu, rożni się od niego przede wszystkim obowiązkami związanymi z utrzymaniem nieruchomości, którą dzierżawca winien utrzymywać w stanie niepogorszonym, podczas gdy najemca zobowiązany jest jedynie do drobnych napraw.

Najem

Z umowa najmu możemy mieć do czynienia przede wszystkim tam, gdzie komercjalizacja następuje nie w celu pobierania pożytków z nieruchomości. A więc np. chodzi o wynajem lokali mieszkalnych, bądź np. powierzchni magazynowych, biurowych.

Niezależnie od przedstawionego powyżej kodeksowego podziału rodzajów umów uprawniających do korzystania z cudzej nieruchomości, istotne jest, aby wypracować model własnej umowy, rzetelnie zabezpieczający interesy właściciela nieruchomości. Z doświadczenia kancelarii wynika, że w umowie takiej uregulować należy wyczerpująco uregulować kwestie mogące stanowić przyczynę przyszłego sporu pomiędzy stronami.

W pierwszej kolejności w umowie należy ustalić dostępność szeroko pojętych mediów: od wody i kanalizacji, przez energię elektryczną, po dostęp do internetu. W zależności od rodzaju nieruchomości, czasu trwania umowy oraz branży korzystającego można zabezpieczyć zapłatę rachunków poprzez uregulowanie systemu przedpłat rozliczanych w danym okresie przez strony na podstawie salda, refaktury bądź też nawet ustalenia, że umowy z dostawcą mediów zostaną zawarte bezpośrednio przez korzystającego z nieruchomości, co z punktu widzenia właściciela w zupełności usuwa problem związany z brakiem terminowych płatności w tym zakresie.

Zabezpieczenie interesów właściciela

Kolejną kwestią wymagającą szczegółowego uregulowania jest po pierwsze ustalenie zabezpieczenia interesów właściciela w przypadku z płatnościami ze strony korzystającego. Powszechnym sposobem zabezpieczenia interesów właściciela jest uiszczenie przez korzystającego kaucji odpowiadającej sumie czynszu za okres wypowiedzenia umowy. W takiej sytuacji w przypadku braku płatności właściciel może kaucję zachować i umowę wypowiedzieć. Jednakże rozwiązanie takie może być problematyczne w przypadku komercjalizacji dużych powierzchni usługowych lub przemysłowych. W tym przypadku najczęstsze zastosowanie znajdują gwarancje bankowe przestawiane do umowy przez zainteresowanego najemcę lub dzierżawcę. Dodatkowo można żądać również złożenia przez korzystającego z nieruchomości oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie zaległości wynikających z umowy, co wydatnie skróci i ułatwi możliwość dochodzenia zadłużenia na drodze postępowania sądowego.

Rozwiązanie umowy

Bezwzględnie należy pamiętać również o uregulowaniu w umowie zasad jej rozwiązania. Pamiętać należy, że znakomita większość kontraktów regulujących zasady korzystania z nieruchomości ma charakter terminowy. W takiej sytuacji np. umowa najmu może zostać wypowiedziana przez właściciela jedynie w przypadku zastrzeżenia takiej możliwości w jej treści. Istnieje oczywiście możliwość rozwiązania umowy terminowej bez odpowiedniego zastrzeżenia, jednak bez odpowiednich zapisów kontraktowych jest do droga dłuższa, bardziej skomplikowana i wymagająca więcej zachodu. Warto zatem zastrzec możliwość rozwiązania umowy w istotnych dla właściciela przypadkach, przykładowo jeśli korzystający z lokalu zalega z zapłatą czynszu lub innych płatności, oddaje nieruchomość do korzystania innym osobom bez wiedzy właściciela, pogarsza jej stan bądź zmienia przeznaczenie. To tylko najczęściej spotykane przypadki, zaś ustalenie katalogu przyczyn rozwiązania umowy winno zawsze zostać poprzedzone konsultacjami z właścicielem oraz uwzględniać specyfikę nieruchomości oraz danej branży.

Koszty nieruchomości

Kolejnym punktem zapalnym w relacji najemca/dzierżawca oraz właściciel jest kwestia ponoszenia kosztów nieruchomości. Poprawnie skonstruowana umowa powinna uwzględniać – bądź to w kalkulacji czynszu, czy też opłat administracyjnych, kwestie związane z określeniem podmiotu ponoszącego ciężary związane z regulowaniem podatków, kosztów konserwacji sieci i urządzeń, okresowych remontów nieruchomości.

Jednocześnie umowa winna regulować sposób wyboru wykonawców czynności konserwacyjnych i remontowych również w kontekście cen ich usług. W przeciwnym razie koszty w tym zakresie mogą kwestionowane jako odbiegające od standardu rynkowego – który nie zawsze jest miarodajny w danym przypadku, w szczególności komercjalizacji nieruchomości o wysokim standardzie.

W trakcie sporządzania wzoru umowy nie można również pominąć kwestii związanych z ponoszeniem kosztów ulepszeń i adaptacji dokonywanych przez najemcę lub dzierżawcę. Umowa powinna precyzyjnie określać, w jakim stanie lokal ma zostać zwrócony, czy korzystający zobowiązany będzie do usunięcia adaptacji czy też właściciel może je zatrzymać, a jeśli tak to do jakiego stanu lokal winien być przywrócony i w jakim terminie.

Poprawnie skonstruowana umowa komercjalizacyjna powinna również określać konsekwencje finansowe obydwu stron, w przypadku jej nienależytego wykonywania. Zapisy w tym zakresie mają funkcję przede wszystkim dyscyplinującą strony, a także ułatwiają prowadzenie potencjalnego sporu sądowego – bowiem wyłączają konieczność wykazywania np. wysokości szkody. W zależności od rodzaju uchybienia należy dokonać wyboru pomiędzy karą umowną, a opłatą gwarancyjną – instytucje te różnią się znacząco od siebie.

Kategorie
aktualności

UTRUDNIENIE W ODBYCIU ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZE WZGLĘDU NA COVID – ZDALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

W związku z utrzymującym się stanem pandemii spowodowanej wirusem COVID19 problematyczne może być odbycie zgromadzenia wspólników w standardowej formie, w której wspólnicy spotykają się stacjonarnie i podejmują uchwały do protokołu w siedzibie spółki.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku głosowania uchwał, co do których obowiązuje wymóg kworum – wynikający z umowy spółki lub z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Okazać się bowiem może, że liczba udziałów reprezentowanych na zgromadzeniu będzie niewystarczająca dla skutecznego podjęcia uchwał ze względu na absencję wspólników reprezentujących znaczną część kapitału zakładowego.

Zgromadzenie wspólników spółki  – głosowanie

Do tej pory Kodeks spółek handlowych przewidywał cztery sposoby głosowania na zgromadzeniu wspólników. Pierwszy – tradycyjny – poprzez przeprowadzenie zgromadzenia, gdzie obecni wspólnicy oddawali głosy do protokołu sporządzanego przez protokolanta. Kolejne dwa sposoby dotyczyły głosowania na odległość bez odbycia zgromadzenia wspólników – tj. albo w drodze wyrażenia zgody przez wszystkich wspólników na dane postanowienie, albo w drodze pisemnego zbierania głosów nad daną uchwałą. Są to jednak rozwiązania problematyczne, bowiem mogą zostać wykorzystane tylko w przypadku wyrażenia zgody przez wszystkich wspólników, co w praktyce może okazać się niemożliwe.

Głosowanie on-line

W powyższym zakresie ustawodawca wyszedł naprzeciw potrzebom spółek. Do Kodeksu spółek handlowych dodano artykuł 2341, stosownie do którego wspólnicy mogą brać udział w zgromadzeniu wspólników także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość. Co istotne nie jest wymagane postanowienie umowy spółki zezwalające na zdalny udział wspólników w zgromadzeniu, zaś wykorzystanie takiego trybu jest wyłączone jedynie na podstawie wyraźnego, negatywnego postanowienia umowy spółki w tym zakresie.

Zgromadzenie wspólników spółki on-line, a wymagania prawne

Aby odbycie zgromadzenia przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej było możliwe, spółka musi spełnić jedynie jeden wymóg organizacyjny, tj. sporządzić regulamin udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Powyższa zmiana była potrzebna i może ułatwić podejmowanie decyzji przez wspólników, którzy nie mogą wziąć udziału w zgromadzeniu stacjonarnym nie tylko ze względu na stan pandemii, który obecnie mamy w kraju, ale także ze względu np. na odległość od miejsca zamieszkania do siedziby spółki, gdzie zwoływane jest zgromadzenie.

adwokat Grzegorz Górecki

gorecki@bgka.pl